วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

“บิ๊กป้อม”ขับเคลื่อนการกีฬาฯ ประชุมบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทย อนุมัติแผนพัฒนากีฬา ก่อนปิดห้องคุย การทำงานใน1รอบปี

25 ก.ย. 2019
117

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

พ.อ.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รองนายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ได้แก่ การดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในซึ่งอยู่ในกรอบงานตามแผนงานของ คกก. การกีฬาแห่งประเทศไทย

นอกจากนั้นที่ประชุมได้รับทราบ มติคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. ประกอบด้วยผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี งป.62 ไตรมาสที่3

ซึ่งมี 7 ปัจจัยเสี่ยงและจัดทำแนวทางและแผนการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาร่างแบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี 2563 เพื่อรับรองมาตรการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐาน และระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

โดยมีข้อเสนอแนะที่สำคัญ ได้แก่ การปรับโครงสร้างอัตรากำลัง,การเบิกจ่ายงบลงทุน,มูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาและนโยบายการบริหารความเสี่ยงปี 2563

ที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องพิจารณาและเห็นชอบแผนงานที่สำคัญ ได้แก่แผนงานของ กกท. ประจำปีงป. 63

ประกอบด้วยโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. Smart National Ports Park, โครงการยกระดับหน่วยงานด้านกฎหมายของกกท. (Sports Law), แผนการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ,แผนการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านการกีฬา (Sport Digital Platform)

แผนการยกระดับกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา,แผนการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sport City), แผนการพัฒนานักกีฬาคนพิการอย่างครบวงจร และแผนการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ กกท.ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและขอให้คณะกรรมการทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนงานของ กกท. ให้เป็นไปตามแผนงาน

โดยมุ่งเน้น ความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ และต้องให้เกิดประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งกำชับสั่งการให้ กกท. ดำเนินงานแผนงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักกีฬาและการพัฒนาการกีฬาในภาพรวม อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

error: Content is protected !!