วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

ฐานข้อมูล!!

23 ก.ย. 2019
98

 

“กอ.รมน.-สมช. “ จัดทำ “ระบบเชื่อมโยงข้อมูล ที่พักแรม และคนเข้าเมือง” ทั่วประเทศ เพื่อความปลอดภัย เป็นฐานข้อมูลฝ่ายความมั่นคง สมช.คุม

พร้อม จัดพิมพ์ คู่มือการปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรไทย แจกจ่าย จนท.7หน่วยงาน

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค ๑ – ๔ เข้าร่วมประชุมฯ ที่ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.

โดยมี พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมฯ

ทั้งนี้ กอ.รมน. ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมือง

กอ.รมน. โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูล ที่พักแรม และคนเข้าเมืองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต, เชียงใหม่, เชียงราย, กระบี่ และขอนแก่น ในปัจจุบัน เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมืองเข้าด้วยกัน ให้เกิดความสมบูรณ์ ถูกต้องตามกฎหมาย

โดยจะไม่ไปกระทบต่อสิทธิ ในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล สามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายแนวทาง การดำเนินการได้อย่างเกิดผลเป็นรูปธรรม ทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชน

ทั้งนี้ การเชื่อมโยงข้อมูลของผู้พักแรม และคนเข้าเมืองนั้น ต้องการที่จะให้ผู้ประกอบการ ได้มีความเข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็นในข้อเท็จจริงของข้อมูลผู้เข้าพักอาศัย

โดยดำเนินการตามมาตรการ ประกอบด้วย มาตรการระยะเฉพาะหน้า จะเน้นให้ทุกหน่วยงานปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และมาตรการระยะยาว เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของทุกภาคส่วน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกฎหมาย ได้ทั้งผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่

โดยมีสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ

นอกจากนี้ ยังจัดทำคู่มือการปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

จากปัญหาการลักลอบนำเข้าพืชผลทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ส่งผลกระทบต่อราคาพืชผลทางการเกษตรภายในประเทศ

นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.รมน. ได้สั่งการให้ กอ.รมน. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการในการป้องกันการลักลอบนำเข้า ซึ่งการดำเนินการป้องกันเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากมีหลายขั้นตอน และมีกฎหมายหลายข้อที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ ยังไม่มีความเข้าใจเพียงพอ

ผอ.รมน. จึงได้จัดทำ “คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตร ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร” ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กอ.รมน. โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกรมการค้าภายใน, กรมการค้าต่างประเทศ, กรมวิชาการเกษตร, กรมศุลกากร, กรมทางหลวง, กองบังคับการตำรวจทางหลวง และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)ร่วมกันพิจารณาจัดทำคู่มือดังกล่าว

ปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย โดยได้จัดพิมพ์ขนาด A๕ ๔ สี ๗๐ หน้า จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามด่านความมั่นคงบริเวณชายแดน ได้ศึกษาเทคนิคและวิธีตรวจสอบด้วยตัวเองตลอดเวลาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่

โดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงนำไปใช้ปฏิบัติในพื้นที่ให้เข้าใจถึงขั้นตอน เทคนิค ข้อสังเกตต่างๆ

ตลอดจนข้อกฎหมายและระเบียบที่สำคัญในการสนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร เข้ามาในราชอาณาจักรได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูการ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ ในการจัดทำคู่มือดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมศุลกากร

สำหรับคู่มือข้างต้น ศปป.๔ กอ.รมน. จะแจกจ่ายให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๗ หน่วยงาน ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ต่อไป

error: Content is protected !!