วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

“บิ๊กป้อม” อนุมัติ “แผนแม่บท มาเรียม”-ออกกฎกระทรวง ให้ เกาะโลซิน จ.ปัตตานี เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามม.20 กำหนด” วันป่าชายเลน”10 พฤษภาคมของ ทุกปี พร้อมนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลี่ยม จำนวน8ขาแท่น

23 ก.ย. 2019
191

 

รักษาการนายกฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ที่ ห้องประชุมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันเอก พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก ฝ่ายความมั่นคง เปิดเผยว่า
ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานที่สำคัญและเห็นชอบการดำเนินโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลี่ยม จำนวน8ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จ.สุราษฎ์ธานี และรับทราบการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และเห็นชอบเรื่องสำคัญอื่นๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพแผนงาน ได้แก่ การออกกฎกระทรวง กำหนดพื้นที่ป่าชายเลนในจ.ระนอง เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา 18

และกำหนดมาตรการคุ้มครองตามมาตรา 23 ,การออกกฎกระทรวง กำหนดให้บริเวณเกาะโลซิน จ.ปัตตานี เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา 20
และกำหนดมาตราคุ้มครองตามมาตรา 23

และเห็นชอบรายงานสถานการณ์การเกยตื้นของพะยูน และการจัดทำร่างแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ภายใต้”แผนแม่บทมาเรียม” โปรเจค รวมถึงการเห็นชอบกำหนดให้มีวันป่าชายเลนประจำปีของชาติ คือวันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี

พล.อ.ประวิตร แสดงความห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ที่จะต้องมีมาตรการอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลัง อย่างสมบูรณ์ที่สุดและเป็นระบบ

โดยกำชับสั่งการให้ คกก.นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ เร่งขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแผนงาน มีการประเมินผล และการรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง กรม ทช.จะต้องทุ่มเมการดำเนินงานให้ได้ตามแผนงานและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยว ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และมองเห็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคต

error: Content is protected !!