วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

“ปลัดกลาโหม” นำขุนทหาร เสธ.3เหล่าทัพ เยือน เวียดนาม ถกความมั่นคง ยัน ร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหาร รองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่. ลั่น ดำรงไว้ซึ่งสันติภาพ-เสถียรภาพ ด้านความมั่นคงทางทะเล ย้ำ เอกภาพและ รักษาความเป็นแกนกลางอาเซียน

 

 

พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม พร้อม เสนาธิการ 3เหล่าทัพ เช่น พลเอกธีรวัฒน์ บุณยวัฒน์ เสธ.ทบ. พลเรือเอก ขาติชาย ศรีวรขาน เสธ.ทร. พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ เสธ.ทอ. และ ว่าที่ผบ.ทอ.คนใหม่ เยือน นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมด้านความมั่นคงไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 3

โดยมี พล.ท.อาวุโส เหวียน จี๋ วิง รมช.กลาโหม เวียดนาม เป็นประธานร่วม

ทั้งสองฝ่าย เห็นชอบร่วมกัน ต่อการขยายขอบเขตความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันให้มากขึ้น ทั้งการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ การรักษาความมั่นคงทางทะเล การต่อต้านการก่อการร้าย รวมทั้งความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความมั่นคงและการทหารร่วมกัน

โดยย้ำถึงความเป็นเอกภาพและการรักษาความเป็นแกนกลางอาเซียน รวมทั้งจำเป็นต้องเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิด เพื่อรับมืออย่างมีประสิทธิภาพกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ที่มีลักษณะไร้พรหมแดนและมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น

และ เห็นพ้องร่วมกันว่า การดำรงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพด้านความมั่นคงทางทะเล ต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างจริงจัง บนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมของนานาประเทศ

ผลการประชุม จะนำไปสู่การขับเคลื่อนขยายความร่วมมือทางทหาร และการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจของทั้งสองประเทศ ในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ รวมทั้งความมั่นคงและผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค

error: Content is protected !!