วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“แม่ทัพ4” ถก ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกัน-แก้ไขยาเสพติด ปัญหาสำคัญ ของ ไฟใต้ พร้อมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจต่อ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา

20 ก.ย. 2019
123

 

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.ศอ.ปส.จชต.ประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.ปส.จชต. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะ 5 ปี ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 1 กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

การประชุม ในวันนี้เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน และยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้

โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ จำนวนผู้ค้ายาเสพติด และผู้เสพมีจำนวนลดลง ได้รับความร่วมมือและความไว้วางใจอย่างดีจากผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนในห้วงที่ผ่านมา

พร้อมวางกรอบแนวทางและนโยบายการทำงานในปีงบประมาณ 2563 ให้กับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับคณะกรรมการ ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง โดย แม่ทัพภาค 4 ในฐานะ ผอ.ศอ.ปส.จชต.

แม่ทัพ4 ขอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสานความร่วมมือกัน เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ในเรื่องของการป้องกัน สกัดกั้น จนถึง บำบัดรักษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจต่อ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชน ให้ได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้ยาเสพติดหมดสิ้นไป นำมาซึ่งความสงบสุขของประเทศชาติและพี่น้องประชาชน อย่างยั่งยืนโดยเร็ว

โดยเชื่อว่า หากทุกฝ่ายบูรณาการ ประสานความร่วมมือกัน ทำงานของตนตามหน้าที่ จะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขและคนดีสู่สังคมได้อย่างแน่นอน

error: Content is protected !!