วันจันทร์, 2 สิงหาคม 2564

“แม่บ้านทัพฟ้า” -ฉก.กกล.ทอ.9 รุกชายแดนใต้

“แม่บ้านทัพฟ้า” -ฉก.กกล.ทอ.9 รุกชายแดนใต้ เปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ “หวังคนพิการยืนบนขาตัวเองได้ พร้อมสร้าง จิตอาสา ดูแลคนพิการ พร้อมแจกรถเข็น

คุณจุ๊บ พงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนภาคใต้2562 ที่ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 สนามบินบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

เพื่อพัฒนาและขยาย “ต้นแบบ”เครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการจากกลุ่มแกนนำที่เป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรของคนพิการและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเชื่อมต่อและสานพลังจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน/ประชาชน ภาคธุรกิจ ร่วมพัฒนาโครงการ สร้างแรงผลักดันทำให้เกิดนโยบายในเชิงปฏิบัติจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดย คุณพงศ์อุมา กล่าวว่า “ที่ผ่านมา
สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้ริเริ่มโครงการเพื่อสังคมด้านต่างๆ มากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงโครงการนี้ด้วย ที่ได้รับดำเนินการมาตั้งแต่ ปี2560 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่3 ของโครงการ

ภายใต้แนวคิดของการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการในชุมชนจากกลุ่มแกนนำ นิสิตนักศึกษา นำไปสู่การเกิดเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสังคม สามารถที่จะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

จากแนวคิดนี้ จึงเป็นที่มาในการดำเนินโครงการต่อเนื่องขึ้นเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

โดยขอความร่วมมือของ ชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 31 และมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการร่วมกับภาคีเครือข่ายหลักในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่มีจิตสำนึกและเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการดำเนินโครงการร่วมกัน”

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครแกนนำช่วยเหลือคนพิการ ให้กับแกนนำนักเรียน นิสิตนักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ของแกนนำเครือข่าย

โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความพิการในมิติต่างๆ/แนวคิด “จิตอาสา” และความสำคัญของอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ/การอยู่ร่วมกันในชุมชน

พิธีรับ-มอบรถเข็นและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ เป็นการเปิดตัวโครงการประจำปี ที่กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 สนามบินบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมสร้างความตระหนักและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างส่วนงานและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ

โดยการมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคนพิการที่ได้รับบริจาคจากผู้ที่สนับสนุนโครงการให้กับคนพิการ พร้อมทั้งมอบงบประมาณบางส่วน ให้กับเครือข่ายการทำงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ต่อไป

จัดค่ายอาสาสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการที่อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แกนนำนักเรียน นิสิตนักศึกษา จะได้เรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของคนพิการกับสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน มีความเข้าใจในประเด็นความพิการในมิติต่างๆ ฝึกการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการฝึกการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่พบ เข้าใจวิธีการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นให้กับคนพิการ การประสานงานส่งต่อกับเครือข่ายในพื้นที่ และมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคนพิการให้กับคนพิกการได้อย่างถูกต้อง

การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่แต่ละเครือข่าย ในกิจกกรมนี้แต่ละเครือข่ายจะปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้ออกแบบร่วมกันในพื้นที่ของตนเอง โดยลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการ สำรวจความต้องการที่จำเป้น/ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นรวมถึงประสานงานส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันนี้เป็นอีกครั้งที่ได้เห็นพัฒนาการและการต่อยอดของโครงการ เห็นถึงการสร้างพลังของภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ปฏิบัติงาน เชื่อว่า จากผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้จะสร้าง “ต้นแบบ” เครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการที่มาจากกลุ่มแกนนำนักเรียน นิสิตนักศึกษาจิตอาสาที่สามารถช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

การเกิดขึ้นขององค์กรของคนพิการและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และที่สำคัญเกิดการสานพลังภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน/ประชาชน ภาคธุรกิจ ที่สามารถผลักดันแนวทางนี้ให้เกิดการสร้างกลไกการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

“ขอเพียงสังคม เปิดใจและให้โอกาสกับคนพิการทุกคนได้ใช้ศักยภาพของเขาให้เต็มความสามารถ เขาเหล่านั้นจะอยู่ในสังคมได้อย่างทัดเทียม สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้”

เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงให้แก่คนพิการ เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเปิดโอกาส และเปลี่ยนแปลงมุมมองของสังคมไทยต่อคนพิการ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเกิดขึ้นของโครงการ ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสังคม ที่เปิดกว้างและให้โอกาสคนพิการได้ลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเอง

พร้อม ๆ กับมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างจริงจัง อีกทั้งยังเป็นโมเดลต้นแบบของการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืน

error: Content is protected !!