วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ฟัง……ทหารหญิงอเมริกัน ร้องเพลงชาติไทย

ฟัง……ทหารหญิงอเมริกัน ร้องเพลงชาติไทย กับ วงดนตรีผสม ทหารเรือไทย-อเมริกัน บรรเลงเพลง ชาติสหรัฐฯ และ เพลงชาติไทย ในพิธี เปิดโครงการ “Pacific Partnership 2019” ที่สัตหีบ

พลเรือตรี ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร และ นาวาเอก Randy Van Rossum ตำแหน่ง Mission Commander ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Pacific Partnership 2019 บนเรือ USNS Fall River ณ ท่าเรือจุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โครงการ Pacific Partnership 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 25 พฤษภาคม 2562 โดยกองทัพไทย กับกองทัพสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ในส่วนของงานด้านการแพทย์ โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็น รวมถึงเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ความคุ้นเคยกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ

การประสานงานการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติของมิตรประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในโครงการฯ ประกอบด้วย การฝึกด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ จ.ชลบุรี

การฝึกด้านการแพทย์และพยาบาล (Medical) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี

การฝึกด้านการพัฒนาพื้นที่ให้ชุมชน โดยการก่อสร้าง (ENCAP) จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ โรงเรียนวัดเขาฉลาก และ โรงเรียนมาบฟักทอง จ.ชลบุรี

และการฝึกด้านการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (COMREL) ณ โรงเรียนทุ่งสุขลา โรงเรียนชลกัลยานุกูล และโรงเรียนวุฒิวิทยา 2 จ.ชลบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี และศูนย์การค้า Terminal21 พัทยา

รวมถึง การแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ของผู้แทนเหล่าทัพที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสหรัฐอเมริกา ณ สนามกีฬา อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช จ.ชลบุรี

การจัดกำลังเข้าร่วมและรับผิดชอบการฝึกตามโครงการฯ ของกองทัพไทย ในแต่ละกิจกรรม ได้แก่ การฝึกด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติรับผิดชอบโดย กรมกิจการพลเรือนทหาร เชิญส่วนราชการพลเรือนและภาคประชาสังคมเข้าร่วม การฝึกด้านการแพทย์และพยาบาลรับผิดชอบโดยกรมแพทย์ทหารเรือ เชิญบุคลากรด้านการแพทย์ของทหารเข้าร่วม การฝึกด้านการพัฒนาพื้นที่ให้ชุมชน

โดยการก่อสร้าง รับผิดชอบโดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังจากหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 14 และ กองพันทหารช่างกองพลนาวิกโยธิน

และการฝึกด้านการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์รับผิดชอบโดย กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา กองพลนาวิกโยธิน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกได้พัฒนาศักยภาพตามบทบาทหน้าที่ และพัฒนาขีดความสามารถในการร่วมปฏิบัติภารกิจกับชาติอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมต่อไป

โครงการ Pacific Partnership เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 จากเหตุการณ์คลื่นสึนามิในแถบมหาสมุทรอินเดีย โดยกลุ่มประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก ได้ร่วมกันดำเนินการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากภัยพิบัติในทะเล โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพหลัก

error: Content is protected !!