วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

“ปลัดกลาโหม” นำทีม สัญจร ประชุม หาแนวทางพัฒนาหน่วย

 

พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม นำประชุมสัญจร หน่วยขึ้นตรง สำนักปลัดกลาโหม (นขต.สป. ) ที่ ศูนย์ฝึกบุคลากรด้านปิโตรเลียม จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึก ให้สามารถรองรับการหมุนเวียนการพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พร้อมกับ ได้ร่วมกันพิจารณายกระดับการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในภาพรวม

error: Content is protected !!