วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

กอ.รมน. เตรียม อบรม จนท.รัฐ-เอกชน 37 จังหวัด

16 พ.ค. 2019
100

กอ.รมน. เตรียม อบรม จนท.รัฐ-เอกชน 37 จังหวัด อิสาน-เหนือ กอ.รมน.ภาค 2 -ภาค3 เพิ่มองค์ความรู้ด้านกฎหมาย รองรับ แก้หนี้นอกระบบ เผย เจรจาไกล่เกลี่ย เจ้าหนี้-ลูกหนี้ กว่า 3.5แสน ราย รวมกว่า 511 ล้านบาท

พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก และ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมฯ หน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค 1- 4 เข้าร่วมประชุมฯ ที่รื่นฤดี กอ.รมน

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า การจัดระเบียบสังคม(การป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ)กอ.รมน

โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.จัดทำโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ของภาครัฐและเอกชน จำนวน 37 จังหวัด ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 และกอ.รมน.ภาค3 เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ในการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินทุกประเภท

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงสถานการณ์และสภาพการดำเนินการป้องกันและแก้ไขหนี้นอกระบบ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ หนี้นอกระบบและการวางแผนทางการเงิน

โดยเฉพาะประเด็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เพื่อไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องเป็นรูปธรรมมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นและยั่งยืนต่อไป

สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของ กอ.รมน. ภาค 1-4สรุปข้อมูล วันที่ 30 เม.ย. 62 สามารถเจรจาไกล่เกลี่ย จัดทำข้อตกลงระหว่า ง เจ้าหนี้ กับ ลูกหนี้ จำนวน 351,200 ราย คิดเป็นมูลหนี้รวม 511,367,003บาท

การปรับสถานะ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกามาตรา 301 พิเศษกอ.รมน. โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชน ในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน. ภาค 4 ณ กอ.รมน.จังหวัด ชุมพร, กอ.รมน.จังหวัดระนอง และ กอ.รมน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (แก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2562)

ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการปฏิบัติงาน และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของส่วนราชการ

error: Content is protected !!