วันอังคาร, 3 สิงหาคม 2564

“บิ๊กแดง” ฟื้นชีพ พิพิธภัณฑ์ ทบ.ใหม่ เฉลิมพระเกียรติ“ร.9-ร.10”..

16 พ.ค. 2019
247

“บิ๊กแดง” ฟื้นชีพ พิพิธภัณฑ์ ทบ.ใหม่ เฉลิมพระเกียรติ“ร.9-ร.10”…..อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง “ร.9-ร.10” ไว้ในห้องรับรอง แขก วีไอพี…..เกี่ยวร้อย ประวัติศาสตร์ ของ รร.นายร้อยจปร.

กองทัพบก เปิดพิพิธภัณฑ์ ทบ.ให้นักข่าวชม หลัง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ให้ไอเดียในการปรับปรุงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ ในการรับรองแขกของกองทัพบก และ ให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของ รร.นายร้อย จปร. และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ห้องรับรองนี้ ใช้เป็นสถานที่ต้อนรับคณะผู้แทนจากมิตรประเทศที่จะเข้าเยี่ยมคารวะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบก โดยต้อนรับ ผบ.ทบ.บรูไน และ กัมพูชา 2 คนแรก

ซึ่งภายในห้องรับรองประดับภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

และภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผนังด้านหลังห้อง มีธงชาติประเทศไทย และธงชาติของประเทศของผู้แทนจากมิตรประเทศที่จะเข้าเยี่ยมคารวะ

ผนังด้านข้างของห้อง จัดแสดงภาพของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และการฝึกของนักเรียนนายร้อยในห้วง พ.ศ. ๒๔๕๒ – ๒๔๕๘ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงด้านการทหารตามแบบตะวันตกเพื่อให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

ผนังด้านหน้าของห้อง มีตู้จัดแสดงอาวุธที่ใช้ในราชการของกองทัพบกในสมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๒ ตู้

ตู้ที่ ๑ จัดแสดง ง้าว ของ้าว หอก ปืนเล็กยาวมาร์ตินี-เฮนรี ปืนเล็กยาวมานลิเคอร์ ปืน ร.ศ. ๑๒๑ หรือปืนเล็กยาวแบบ ๔๕

ตู้ที่ ๒ จัดแสดง กระบี่ตราแผ่นดิน กระบี่หัวสิงห์ตราช้าง และกระบี่ทหารม้าตรามงกุฎ

error: Content is protected !!