วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

.21 ราชองครักษ์ ใหม่

10 พ.ค. 2019
1321

 

“ร.10” โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ราชองครักษ์ใหม่ ระดับ ผบ.หน่วย ผบ.พล. ราบ ม้า ปืน ช่าง สรรพาวุธ พลาธิการ แพทย์ 21 นาย รวมทั้ง บรรดา นายทหารดาวรุ่ง รบพิเศษ หลังจาก หลายหน่วยของ รบพิเศษ เป็น หน่วยรักษาพระองค์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายทหารราชองครักษ์ จำนวน ๒๑ นาย

๑. พลโท ปราการ ปทะวานิช ตำแหน่ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

๒. พลโท อยุทธ์ ศรีวิเศษ ตำแหน่ง เจ้ากรมกาลังพลทหารบก

๓. พลโท ชัยมนตรี โพธิ์ทอง ตำแหน่ง เจ้ากรมส่งกาลังบารุงทหารบก

๔. พลโท ศรชัย กาญจนสูตร ตำแหน่ง เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

๕. พลตรี กิตติชัย วงศ์หาญ ตำแหน่ง รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก

๖. พลตรี เฉลิมเกียรติ พิมพ์ทนต์ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่

๗. พลตรี มงคล รัตนจันทร์ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง

๘. พลตรี วรวุฒิ วุฒิศิริ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

๙. พลตรี ณัฐวุฒิ นาคะนคร ตำแหน่ง ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ

๑๐. พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ตำแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๑๑. พลตรี อิศเรศ พุ่มมาก ตำแหน่ง เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

๑๒. พันเอก พงศกร อาจสัญจร ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

๑๓. พันเอก พิเชษฐ์ หัสดีผง ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๙

๑๔. พันเอก สมภพ ภาระเวช ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒๓

๑๕. พันเอก สุพล จันทร์ผ่อง ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบก

๑๖. พันเอก เสด็จ อาคะจักร ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๑

๑๗. พันเอก อนุสรณ์ สิทธิสกุลรัตน์ ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า

๑๘. พันเอก อาทิตย์ ดีประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์

๑๙. พันเอก อินทนนท์ รัตนกาฬ ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๓ รักษาพระองค์

๒๐. พันเอก ศักดิ์ระวี พึ่งเย็น ตำแหน่ง รองผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๒๑. พันเอก พิทยากูล โพธิสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

error: Content is protected !!