วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

พระโสทรเชษฐภคินี “

09 พ.ค. 2019
107

 

“ในหลวง ร.10” พระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ ให้”ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ” ยกเป็น “พระโสทรเชษฐภคินี “
เป็น ผู้ที่ทรงเคารพนับถือ และสนิทสนมรักใคร่ ด้วยได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์มาแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์/ ทูลกระหม่อมฯทรงโพสต์IG ดอกไม้ สวยสดใส ที่เกาหลี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นพระโสทรเชษฐภคินี ผู้ที่ทรงเคารพนับถือและสนิทสนมรักใคร่ ด้วยได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์มาแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์

ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุข ด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมด้วยพระกรุณา ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน ประชาชน และประเทศชาติ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๑ ให้เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติยศสืบไป

ขณะที่ ทูลกระหม่อมฯ สุดสดใส โพสต์IG ถ่ายภาพกับดอกไม้

error: Content is protected !!