วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

 เสด็จออกมหาสมาคม

 

“สมเด็จพระเทพฯ” นำถวายพระพร-ถวายสัตย์ฯ….. “ซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดี จะมุ่งมั่นประพฤติตนปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตน โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นำกล่าวถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการเสด็จออกมหาสมาคม

“ข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ มีความปีติปราโมทย์เป็นพ้นประมาณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบพระบรมราชสันตติวงศ์ฉลองพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ

และได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักสวามิภักดิ์ในใต้เบื้องพระยุคลบาท ในวาระแห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

“ในอุดมศุภสมัยอันพิเศษนี้ ข้าพระพุทธเจ้าเหล้าพระบรมวงศานุวงศ์จึงขอพระราชทานยกสัจธรรมขึ้นเป็นที่ตั้งร่วมจิตถวายสัตย์ปฏิญาณว่า

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงจะตั้งตนตั้งใจไว้ให้มั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต และในความจงรักภักดี จะมุ่งมั่นประพฤติตนปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตน โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถเพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

“กับขอพระราชทานตั้งสัตยาธิษฐานถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และเทวาดิเทพน้อยใหญ่ ซึ่งรักษาสยามรัฐสีมาราไชยสวรรค์ กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ จงพร้อมกันอำนวยศรีสวัสดิมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงสถิตสถาพร ในมไหยสุริยะสมบัติ เป็นร่มรัตนฉัตรปกประเทศ ให้เป็นบุญเขตอันร่มเย็นเป็นสุข แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย และประชาชนถ้วนหน้า ตลอดไปชั่วกาลนาน”

#พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10

error: Content is protected !!