วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

พระราชดำรัส แรก

 

“พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ทรงขอทุกฝ่าย ปฏิบัติงามตามฐานะและหน้าที่ของตน โดยยึดเอาประโยชน์ คือ ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ และความผาสุข ร่มเย็นของประชาชน เป็นเป้าหมายสูงสุด

พระบารมี เมื่อทรงขึ้นครองราชย์ฯ และ พระราชดำรัส ในการออกมหาสมาคมครั้งแรก

“ขอได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้า ในอันที่จะปฏิบัติงามตามฐานะและหน้าที่ของตน โดยยึดเอาประโยชน์ คือ ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ
และความผาสุข ร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด…”

: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ #พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
4พค.2562

error: Content is protected !!