วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

พระปฐมบรมราชโองการ

“เราจะสืบสาน รักษา และ ต่อยอด และ ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง อาณาราษฎรตลอดไป”

พระปฐมบรมราชโองการ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”รัชกาลที่10

error: Content is protected !!