วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

สมพระเกียรติสูงสุด

 

“บิ๊กป้อม” สั่งทุกหน่วย สนับสนุนจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อย่างเต็มศักยภาพ ให้ เรียบร้อย และสมพระเกียรติสูงสุด เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ เข้าเฝ้าฯรับชมโบราณราชประเพณี และ น้อมนำพระราโชบาย”ร.10” มาเป็นหลักในการทำงานและประพฤติปฏิบัติตน

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและ รมว.กลาโหม กล่าวในที่ประชุมสภากลาโหม ขอให้ทุกส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อย่างเต็มศักยภาพ

โดยใส่ใจทุกรายละเอียด ในทุกมิติ เพื่อให้งานพระราชพิธี เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และสมพระเกียรติสูงสุด

รวมทั้ง เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมเข้าเฝ้าฯรับชมโบราณราชประเพณีสาคัญที่ยิ่งใหญ่ของไทยและมีความภาคภูมิใจไปด้วยกัน

รวมทั้ง ให้ น้อมนำพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานไว้ในหลายโอกาส มาเป็นหลักในการทำงาน และประพฤติปฏิบัติตนในชีวิต รวมทั้งทำความเข้าใจและปลูกฝังกาลังพล ให้มีความตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบของทหาร ที่มี
ภารกิจสำคัญย่ิง ในการพิทักษ์ รักษา เอกราช อธิปไตยและสถาบันหลักของชาติ ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

error: Content is protected !!