วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

แม่ทัพภาค4” รับฟังความเห็น “สภาสันติสุขตำบล” ชายแดนใต้

17 เม.ย. 2019
90

“แม่ทัพภาค4” รับฟังความเห็น “สภาสันติสุขตำบล” ชายแดนใต้ หาแนวทาง เสริมสร้างสันติสุข ขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข
ฯ อีกช่องทางหนึ่ง

แมทัพเดฟ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม้ทัพภาค 4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุม พบปะประธานสภาสันติสุขตำบลประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และนโยบายที่สำคัญ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

รวมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ที่เคยได้ผ่านเวทีการ มีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน เพื่อพูดคุยหาแนวทางเสริมสร้างสันติสุข ให้เกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในพื้นที่ชายแดนใต้
ที่ กองพลทหารราบที่ 15 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

แม่ทัพภาค 4 กล่าวว่า การขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจ

ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลซึ่งได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติสร้างบรรยากาศรักษามิตรภาพและความจริงใจในการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นทางการรวบรวม และสะท้อนความคิดเห็นจากส่วนราชการในพื้นที่ภาคประชาสังคมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคประชาชน เพื่อส่งข้อมูลให้กับคณะพูดคุย

รวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อไม่ให้กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองในกลไกของการพูดคุย

ซึ่งกระบวนการของสภาสันติสุขตำบลจะช่วยให้สามารถทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และขอขอบคุณทุกท่านในสภาสันติสุขตำบลที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป”

การขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบล กำหนดนโยบายเร่งด่วนใน 3 เรื่องด้วยกันนั่นคือ งานการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย งานแก้ไขปัญหายาเสพติดและงานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นการสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

โดยได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเป็นหัวใจหลักในการแก้ไขปัญหาและดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจําปี 2562 ดำเนินงาน โดยสภาสันติสุขตำบล

มีวัตถุประสงค์เพื่อ ผนึกกำลังร่วมกันในทุก ๆ ภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ,ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำศาสนา,ผู้นำทางศรัทธา,และประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน,ระดับตำบล ได้บูรณาการการมีส่วนร่วมในการสะท้อนแก้ไขปัญหา เกิดการพัฒนาที่แท้จริงตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่ และร่วมขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาสร้างสังคมที่สงบสุข โดยปราศจากเงื่อนไข ที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรง ให้มีบรรยากาศเกื้อกูลต่อการพัฒนาและสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน

error: Content is protected !!