วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า บรรจุอาสารักษาดินแดนชายแดนภาคใต้ -ชุดคุ้มครองตำบล 164 ชุด รวม7,120 นาย/“พลเอกปราการ-แม่ทัพเดฟ” ขันน็อต ถอดบทเรียน-เน้นการข่าว

15 เม.ย. 2019
192

 

พลเอกปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษฯ
ของรัฐบาล ในการแก้ปัญหา และสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

โดยมี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และพลตรีสมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และผู้บังคับกอง บังคับการควบคุม กองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมทั้งผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมประชุม

สำหรับการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบลเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังประจำถิ่นหรือคนในพื้นที่เป็นหลัก ตามยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนของตัวเอง มีภาครัฐสนับสนุนและให้สวัสดิการ

วันนี้สามารถบรรจุอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้และชุดคุ้มครองตำบล 164 ชุด รวมทั้งสิ้น 7,120 นาย อยู่ระหว่างการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการให้เหมาะสมและมีความปลอดภัย ดำเนินการได้ร้อยละ77.73 มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความสงบในพื้นที่ มีการถอดบทเรียนและฝึกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้การคัดเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่ให้กับชุมชนจะมีการตรวจสารเสพติดก่อนตามยุทธศาสตร์คนดี เพื่อให้ผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชน เป็นคนดี

โดยจะมีการประเมินประสิทธิภาพตามหลักวิชาการให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ

โอกาสนี้ พลเอกปราการได้ให้กำลังใจรวมทั้งรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องของการทำงานในระดับพื้นที่เพื่อนำไปขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาระดับนโยบายต่อไป

พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เน้นย้ำให้ชุดคุ้มครองตำบลทำงานประสานกับหน่วยกำลังในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการข่าว เพื่อป้องกันเหตุ สามารถสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ให้ได้มากที่สุด

error: Content is protected !!