วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

ทัพไทย เดินหน้า สร้างกำลังพล รับCyber Warfare สร้าง RTARF Cyber Certification

05 เม.ย. 2019
247

ทัพไทย เดินหน้า สร้างกำลังพล รับCyber Warfare สร้าง RTARF Cyber Certification หวังสร้างมาตรฐานของผู้ปฏิบัติงานด้านไซเบอร์รองรับ พรบ.รักษาความมั่นคงไซเบอร์
ประชาคมไซเบอร์กองทัพไทย

“รอเงสธ.เบิร์ด” พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมประชาคมไซเบอร์กองทัพไทย ครั้งที่ 2/2562 ที่ กองบัญชาการ กองทัพเรือ พระราชวังเดิม

เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านมมมCyber Awareness) การร่วมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้เอื้อต่อการปฏิบัติการได้อย่างประสานสอดคล้องกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,กรมสอบสวนคดีพิเศษ,
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี,สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

โอกาสนี้ที่ประชุมได้เสนอแนะแนวทางพัฒนากำลังพลด้านไซเบอร์ร่วมกันในกองทัพไทย

โดยจะจัดให้มีระบบการรับรองความสามารถทางไซเบอร์กองทัพไทย (RTARF Cyber Certification) เพื่อให้สามารถจำแนกระดับความสามารถและความชำนาญของผู้ปฏิบัติงานในมิติของไซเบอร์เพื่อสร้างมาตรฐานของผู้ปฏิบัติงานด้านไซเบอร์ให้อยู่ในระดับสากลรองรับ พรบ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านไซเบอร์

ที่ประชุมยังได้มีการหารือร่วมกันในการจัดทำหลักสูตรต่าง ๆ ด้านไซเบอร์ของกองทัพไทย เพื่อพัฒนาระบบการจัดหาความรู้ด้านไซเบอร์ให้กับกำลังพลในทุกระดับ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถพัฒนากำลังพล
และต่อยอดองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ของกองทัพไทยร่วมกันอย่างเป็นระบบ และเกิดความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

error: Content is protected !!