วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

แม่ทัพอิสาน คนใหม่!!

03 เม.ย. 2019
177

 

“แม่ทัพแบล็ค” ส่งมอบหน้าที่แม่ทัพภาค 2 ” ให้ “แม่ทัพอี๊ด” เชื่อมั่น สร้างความมั่นคงเข้มแข็ง มีเอกภาพ หยัดยืนอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี เป็นสถาบันหลัก พร้อมดูแล ความมั่นคงปลอดภัยและแก้ไขปัญหาวิกฤติชาติ

“บิ๊กแบล็ค” พลเอก ธรากร ธรรมวินทร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 ให้แก่ แม่ทัพอี๊ด พลโท ธัญญา เกียรติสาร ที่ขึ้นจาก รองแม่ทัพภาค2

ที่ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โดยมี 34 หมู่ธงประจำหน่วย และ 5 กองพันสวนสนาม และกำลังพลร่วมเป็นเกียรติ
.
พลเอก ธรากร กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทหารของชาติ นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจสูงสุด รวมทั้งเป็นโอกาสอันสำคัญยิ่งในชีวิตที่ได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและปฏิบัติหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยของชาติและสร้างสันติสุขให้แก่ประชาชน

ซึ่งตลอดระยะเวลาของการทำงานรับใช้ประเทศชาติ และดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 ผมมีความมุ่งมั่นในการทำให้กองทัพภาคที่ 2 มีความมั่นคงเข้มแข็ง มีเอกภาพ สามารถหยัดยืนอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี เป็นสถาบันหลักที่พร้อมดูแล ความมั่นคงปลอดภัย และแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ ตลอดจนเป็นที่พึ่งพาของพี่น้องประชาชนในทุกๆ สถานการณ์
.
เชื่อมั่นว่า แม่ทัพภาคที่ 2 ท่านใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่จะนำพากองทัพภาคที่ 2 ไปสู่การพัฒนาในทุกๆ ด้าน และกำลังพลมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรักษาและเสริมสร้างผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนปกครองบังคับบัญชา กำกับดูแล กำลังพล ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต มีความรักสามัคคี ภายใต้จิตสำนึกและอุดมการณ์ของความเป็นทหารอาชีพ

error: Content is protected !!