วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กตู่”ปลุกกระแสต้าน ล้มเจ้า ภาค2 !!

01 เม.ย. 2019
300

“บิ๊กตู่” ออกสารจากนายกฯ ชี้ มีกลุ่มคนไม่หวังดี หวังทำบ้านเมืองไม่สงบ บ่อนทำลายสถาบันฯ ปลูกฝังแนวคิดที่ไม่ถูกต้องให้ประชาชน. เตือน พ่อแม่ ดูแลลูก ใกล้ชิด ครูอาจารย์ ต้องอบรมบ่มนิสัย ดูแลลูกศิษย์ อย่างเข้าถึง หวั่น บ้านเมืองสั่นคลอน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกสารจากนายกรัฐมนตรี มีใจความว่า สถานการณ์ในบ้านเมืองเราขณะน้ี ประชาชนทุกหมู่เหล่า สามารถดำรงวิถีชีวิต ประกอบอาชีพ ทำมาหากิน ได้อย่างเป็นปกติสุข

“แต่ยังคงมีผู้ไม่หวังดี บางคนบางกลุ่มได้พยายาม. บิดเบือนข่าวสารข้อเท็จจริงในหลายประเด็นมีการใช้โซเชียลมีเดีย

และใช้บุคคลบางกลุ่มเข้ามาปลูกฝังแนวคิดที่ไม่ถูกต้อง แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อมุ่งหวังให้บ้านเมืองเกิดความไม่สงบ และบ่อนทำลายสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์

ทั้งนี้รัฐบาลและคสช. รับทราบสถานการณ์มาโดยต่อเนื่องและได้บังคับใช้กฎหมายปกติอย่างเคร่งครัด

โดยให้กระบวนการยุติธรรมและ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการไป มิไดใช้อำนาจพิเศษมาดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น จึงมีความ จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแล ผู้ปกครองควรต้องเอาใจใส่ลูกหลานของตนและบุคคลใกลช้ิด

ครูอาจารย์ ควรต้องงอบรมบ่มนิสัย ดูแลลูกศิษย์ อย่างเข้าถึง ข้าราชการดูแลผู้ใตบังคังบัญชาและครอบครัว

สิ่งสำคัญ คือการรับรู้ ข่าวสารจะต้องมีการพิจารณาอย่างมีเหตุมีผล ศึกษาให้ดี หากพวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันปกป้องบ้านเมือง ไม่ใหสั่นคลอน หรือกลับไปสู่ความวุ่นวายได้ ประเทศชาติจะไปสู่ความ เจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงและยั่งยืน

error: Content is protected !!