วันอังคาร, 3 สิงหาคม 2564

โปรดเกล้า ฯ เรียกคืน เครื่องราชย์ ทักษิณ

30 มี.ค. 2019
653

 

โปรดเกล้า ฯ เรียกคืน เครื่องราชย์ จุลจอมเกล้าฯ และ เครื่องราชย์ ทั้งหมด ของ “ทักษิณ ชินวัตร” รวมทั้ง เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 เหตุ ถูกตัดสินลงโทษ และหนีคดี……ส่งผลให้ ทายาท หมดโอกาส ที่จะได้รับ “จุลจอมเกล้า” แบบ สืบตระกูล

หลังจากที่ มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารได้มีมติลบชื่อ “นายทักษิณชินวัตร” ออกจากการเป็นศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเตรียมทหาร และเรียกคืนรางวัลเกียรติยศจักรดาวไปเมื่อ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

วันนี้ เวบไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลอื่น

เนื่องจากนายทักษิณ ชินวัตร ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาถึงที่สุดลงโทษจำคุก และยังมีข้อหาฐานอื่นๆ อีกหลายคดี

อีกทั้งได้หลบหนีออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งเป็นพฤติการณ์การกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์ช้างเผือกเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์

และเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 ของนายทักษิณ ชินวัตร

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2562

error: Content is protected !!