วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

กลาโหม พร้อม ทุกด้าน เตรียมเป็นเจ้าภาพ ประชุม ADSOM และ ADSOM – Plus

กลาโหม พร้อม ทุกด้าน เตรียมเป็นเจ้าภาพ ประชุม ADSOM และ ADSOM – Plus 2-5 เมย.นี้ ที่หัวหิน…”บิ๊กณัฐ” คุมเข้ม การเตรียมพร้อมเอง. เพื่อเป็น เจ้าบ้านที่ดีของไทยในฐานะประธานAsean

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เตรียมความพร้อม การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting : ADSOM)

และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting – Plus : ADSOM – Plus) วันที่ 2-5 เมษายน 2562 นี้ ที่ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และพร้อมให้การรับรองคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจาอย่างสมเกียรติ

รวมทั้งเตรียมมาตรการการรักษาความปลอดภัยสูงสุดกับผู้แทนประเทศสมาชิกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุม

การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ รวมทั้งส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อแสดงบทบาทนำด้านความมั่นคงในภูมิภาคและศักยภาพของกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของไทยในฐานะประธานอาเซียน ในปี 2562 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

ก่อนหน้านี้ มีการประชุม ADSOM WG และ ADSOM – plus WG ที่ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้บรรยากาศการประชุมฯ ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและไมตรีจิตสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่ใกล้ชิด

ยินดีที่ไทยได้เสนอเอกสารความคิดริเริ่มใหม่ เพื่อประเมินความร่วมมือในกรอบ ADMM ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อความท้าทายด้านความมั่นคงในปัจจุบันและบทบาทของฝ่ายทหารอาเซียนในการบริหารจัดการชายแดน เพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพและความมั่นคงที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นยังได้มีการหารือเพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อผลกระทบด้านความมั่นคงจากปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และบทบาทของฝ่ายทหารที่สามารถสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วย

error: Content is protected !!