วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

เตรียมตัว เตรียมใจ กันรึยัง?

30 มี.ค. 2019
97

ฤดูกาล เกณฑ์ทหาร เริ่มแล้ว 1-12 เมย. ลุ้นจับใบดำ ใบแดง กองทัพ คัดชายไทย 1 แสนคน เข้าค่าย เชิญชวนให้สมัครใจ เป็นทหารมากๆ

พันเอกศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า กองทัพบก จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ระหว่าง1-12 เมษายน2562 (ยกเว้น 6 เม.ย.62) โดยในปีนี้ชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกคือ ผู้ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ.2541 กับผู้ที่มีอายุ22-29 (เกิด พ.ศ.2533-2540) ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือเป็นผู้ที่เคยเข้ารับการตรวจเลือกแล้ว ในปีที่ผ่านมา

แต่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งผู้ที่ได้รับการผ่อนผันในกรณีต่างๆ) ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารตามวัน เวลา สถานที่ ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

โดยเปิดรายงานตัวตั้งแต่เวลา0700 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่จัดการตรวจเลือกทหาร เช่น ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต หอประชุม วัด เป็นต้น โดยให้เตรียมเอกสารสำคัญ อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน, ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9), หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35), หลักฐานการศึกษา และใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้แสดงการขอรับสิทธิและประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจเลือกฯ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นทหารให้แจ้งความประสงค์ทันทีที่ไปรายงานตัว ส่วนนิสิต/นักศึกษาหรือผู้ที่จะขอผ่อนผันก็ให้ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกด้วยเช่นกัน

ส่วนผู้ที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเจ็บป่วยกะทันหันและไม่สามารถไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ตามหมายนัดได้ ให้แจ้งฝ่ายปกครองท้องถิ่นหรือส่งผู้แทนเข้าแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทันที

​สำหรับกระบวนการคัดเลือกทหาร กองทัพได้ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการการตรวจเลือก โดยมีผู้บังคับหน่วยทหารระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไปเป็นประธานกรรมการตรวจเลือกประจำพื้นที่ โดยจะเป็นผู้มอบใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) ให้กับผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกครบทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ กองทัพให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกให้กับชายไทยที่เข้ารับการตรวจเลือก โดยรูปแบบการตรวจเลือกจะดำเนินการให้กระชับ รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น จัดให้มีการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือก, การรับรายงานตัวบุคคลประเภท
คนผ่อนผันแบบคู่ขนานกับคนประเภทอื่น และเร่งการปล่อยตัวคนผ่อนผันให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อลดความคับคั่งในระหว่างการตรวจเลือก ทั้งนี้ในระหว่างเข้ารับการตรวจเลือกหากมีข้อสงสัยในขั้นตอนหรือการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สามารถคัดค้านหรือสอบถามในขณะนั้นได้โดยทันที

รวมทั้งผู้ใดทราบว่ามีการช่วยเหลือกันในทางทุจริต สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐ โทร ๐ – ๒๒๒๓ – ๓๒๕๙ หรือ www.tdc.mi.th และ www.sussadee.com

กองทัพบกตระหนักดีว่า ชายไทยที่เข้าสู่กระบวนการตรวจเลือก เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะพลเมืองที่ดี และพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านความมั่นคงของชาต
ซึ่ง กองทัพจะดำเนินการคัดเลือกทหารกองประจำการ ตามขั้นตอนต่างๆ ด้วยความรอบคอบ อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกอย่างดีที่สุด

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชายไทยที่อยู่ในกำหนดเข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้จะไปแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกทหารโดยพร้อมเพียงกัน

รวมทั้งขอขอบคุณผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นทหาร ที่ให้ความไว้วางใจต่อกองทัพในการที่จะพัฒนาศักยภาพทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ให้พร้อมเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าในงานด้านความมั่นคงของชาติ รวมทั้งการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในมิติต่างๆ ต่อไป

—-
ทั้งนี้ แต่ละปี จะมีการคัดเลือกชายไทยไปเป็นทหาร กว่า 1 แสนคน แต่ต้องดูยอด คนสมัครใจ ด้วย ถ้าสมัครใจ เยอะ ก็จะเกณฑ์ น้อย ลง

error: Content is protected !!