วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

คนดี ทัพไทย

18 มี.ค. 2019
1669

 

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของกองบัญชาการกองทัพไทยทุกชั้นยศ

ซึ่งมีระดับนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนายพล จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และพลตรี ชิดชนก นุชฉายา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในฐานะที่ทั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ มีผลงานที่โดดเด่นและสำคัญอย่างต่อเนื่อง

พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 33, หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 74, หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบก สาธารณรัฐสิงคโปร์รุ่นที่ 29, หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59, หลักสูตรผู้สังเกตการณ์ทางทหารองค์การสหประชาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย, หลักสูตร Joint Transition และ Joint Combined Staff Officer สหรัฐอเมริกา และการสัมมนา Defence Mangement Seminar (DMS) ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย

โดยมีตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ ผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์, ผู้ช่วยทูตทหารบกไทย ประจำกรุงฮานอย และรักษาราชการ ผู้ช่วยทูตทหารไทย ประจำกรุงฮานอย, รองหัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม, ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร, เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย และผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร โดย พลโท ศิราวุฒิฯ ถือเป็นผู้วางแผน อำนวยการ กำกับดูแลการดำเนินการด้านกิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยา และการประชาสัมพันธ์ของกองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดจนปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมืองในหน่วยงานทหาร และดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกิจการพลเรือน

พลตรี ชิดชนก นุชฉายา จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 26, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 37, ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย Webster University, หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 77, หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา รุ่นปี คศ.2000-2001, หลักสูตร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 54 โดยมีตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ ผู้บังคับกองร้อยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6, นายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6, อาจารย์ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง, ฝ่ายเสนาธิการประจำ กรมยุทธการทหารบก, ผู้อำนวยการกองแผนร่วม สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร, ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร, รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร และผู้อำนวยสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร โดย พลตรี ชิดชนกฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผน อำนวยการ กำกับดูแลการจัดทำและขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด จัดทำแผนป้องกันประเทศ ขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการเสริมสร้างกำลังกองทัพ แผนพัฒนาขีดความสามารถ โครงการกองทัพไทย รวมทั้งประสานการวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพไทย การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การปรับปรุงโครงสร้าง การจัดและอัตราของส่วนราชการกองทัพไทยให้เป็นไปตามนโยบายผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกองทัพมิตรประเทศ

error: Content is protected !!