วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

อดีต ผบ.สูงสุด -บิ๊กเสือป่า ลายคราม ตบเท้า ร่วมงาน 59ปี บก. ทัพไทย แจ้งวัฒนะ

18 มี.ค. 2019
732

 

9 อดีตผบ.สูงสุด และบิ๊กๆเสือป่า ทั้ง “พล.อ.วิโรจน์-บิ๊กหมง-บิ๊กตุ้ย-บิ๊กต๋อย-บิ๊กเกาะ-ฉลามณรงค์-บิ๊กสร้าง-บิ๊กตี๋-บิ๊กปุย ร่วมงาน ขาด บิ๊กเจี๊ยบ-บิ๊กเต้-บิ๊กต๊อก

บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดงานวันสถาปนา 59 ปี กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2503

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์2551 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม จาก กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น กองบัญชาการกองทัพไทย และยังคงให้ยึดถือวันที่ 16 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย

โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวม33 คน

วันนี้ มี อดีต ผบ.ทหารสูงสุด ร่วมงาน เช่น พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท บิ๊กหมง พลเอกมงคล อัมพรพิศิฏฐ์ บิ๊กตุ้ย พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร บิ๊กเกาะพลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ บิ๊กต๋อย พลเอก เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์ พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ บิ๊กตี๋ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร บิ๊กปุย พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

พร้อมด้วย พลเอก ชัยณรงค์ หนุนภักดี อดีต ผบ.สส. พลเอกโชคชัย หงษ์ทอง อดีต เสธ.ทหาร พลเอก ณฐพันธุ์ วัฒนวิบูลย์ พลเอก สุรพล ชินะจิตร พลเอก รัชกฤต กาญจนวัฒน์ อดีตเสธ. ทหาร ร่วม

ขาด บิ๊กเจี๊ยบ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร บิ๊กเต้ พลเอก สมหมาย เกาฏีระ และ บิ๊กต๊อก พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ทั้งนี้ press release ของ บก.ทัพไทย ระบุว่า กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อ “กองทัพไทย” ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม อำนวยการ สั่งการ และกำกับดูแลส่วนราชการ ในกองทัพไทย ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ โดยเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการร่วมของทั้ง 3 เหล่าทัพ ซึ่งจำเป็นต้องสนธิขีดความสามารถอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อชดเชยจุดอ่อนของกำลังอีกเหล่าทัพหนึ่ง

เนื่องจากการปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบันและอนาคต ยากที่เหล่าทัพใดจะสามารถชนะในสนามรบได้โดสยลำพัง เพราะความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี ทำให้การรบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รุนแรง ครอบคลุมหลายมิติ และมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น

โดยมีพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอาคารกองบัญชาการกองทัพไทย พิธีสงฆ์ บริเวณลานหน้าบุษบกประดิษฐาน
พระพุทธนวราชบพิตร และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของส่วนราชการในกองบัญชาการ
กองทัพไทย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ ตลอดมา

error: Content is protected !!