วันพุธ, 22 กันยายน 2564

คำสั่ง พระราชทานยศ 170 นายพล

17 มี.ค. 2019
2313

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย 258นายพล พบเลื่อนยศเป็น พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก 43 นาย เป็น พลโท พลเรือโท พลอากาศโท 51 นาย และ เป็น นายพลใหม่ พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี 76 นาย ในจำนวนนี้ เป็น นายพลหญิง ใหม่ 5 นาย

เป็นธรรมเนียมและระเบียบปฏิบัติ ที่เมื่อโปรดเกล้าฯคำสั้งแต่งตั้งโยกย้าย แล้ว จะมีคำสั่งโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ของนายทหารที่อยู่ในคำสั่งออกมาด้วย

หลังจากมีโปรดเกล้าฯคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย 258 นายพล ก็มี คำสั่งพระราชทานยศทหารชั้นนายพล รวม170 นาย

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เช่นกัน

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล จำนวน 170 นาย วาระ เมษายน 2562 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย

ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

http://www. ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/006/T_0001.PDF

error: Content is protected !!