วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

“รองจิน” กล่าวถ้อยแถลงเวทีUN

15 มี.ค. 2019
351

“รองจิน” กล่าวถ้อยแถลงเวทีUN เผยไทย ปฏิรูปกฎหมายยาเสพติด โดยใช้หลักการสาธารณสุขนำ จึงอนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์,..ไทยยืนยันต่อพันธกรณี การควบคุมยาเสพติดในทุกระดับ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs: CND) สมัยที่ 62ระดับรัฐมนตรี

โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา ออสเตรีย

พลตำรวจโท ชินภัทร สารสิน ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด นางชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติด นายจิตรนรา นวรัตน์ อธิบดีอัยการสำนักงานปราบปรามคดีทุจริต ภาค 2 ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวม 14 หน่วยงาน เป็นคณะผู้แทนไทย

ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วยประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติด จำนวน 53ประเทศ ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ องค์การระหว่างภูมิภาค และองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร

พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร
โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด เป็นการประชุมสำคัญระดับโลกด้านนโยบายยาเสพติด มีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในห้วงเดือนมีนาคม โดยเนื้อหาของการประชุมระดับรัฐมนตรีจะเน้นการติดตามการปฏิบัติตามปฏิญญาทางการเมือง พ.ศ. 2552และแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีต่อยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการและสมดุลเพื่อต่อต้านปัญหายาเสพติดโลก พ.ศ. 2552(Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation towards an Integrated and Balanced Strategy to counter the World Drug Problem) ระยะ 10ปี (พ.ศ.2552-25562)

โดย พ.ศ. 2562จะเป็นปีที่สิ้นสุดการดำเนินการตามปฏิญญาทางการเมืองและแผนปฏิบัติการฯ จึงมีการปรึกษาหารือระหว่างประเทศสมาชิกถึงแนวทางการดำเนินนโยบายยาเสพติดโลกในอนาคตภายหลังปี พ.ศ. 2562(the way beyond 2019)

พลอากาศเอก ประจิน ได้กล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุม CND สมัยที่ 62 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

แสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรซูดาน ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 62

รัฐบาลไทยยืนยันต่อการดำเนินต่อพันธกรณีด้านการควบคุมยาเสพติดทั้งในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และระดับโลก

รัฐบาลไทยยึดมั่นต่ออนุสัญญาสหประชาติด้านยาเสพติดทั้ง 3 ฉบับ และสนับสนุน คณะกรรมาธิการยาเสพติดในฐานะหน่วยงานหลักสำคัญระดับโลกด้านนโยบายด้านยาเสพติด และ สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในฐานะองค์กรหลักในการส่งเสริมโครงการและกิจกรรมด้านการควบคุมยาเสพติด

ประเทศไทยยึดมั่นต่อปฏิญญาทางการเมืองและแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีต่อยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการและสมดุลเพื่อต่อต้านปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2009

ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งด้านการลดอุปสงค์ยาเสพติดและอุปทานยาเสพติด โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

ปฏิรูปกฎหมายยาเสพติดที่ใช้หลักการสาธารณสุขนำ มีการอนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์เท่านั้น

ทั้งนี้ ประเทศไทยยังยึดมั่นต่อท่าทีของอาเซียนที่จะไม่ทำให้ยาเสพติดเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ยกเว้น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์เท่านั้น

สนับสนุนแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกและผลักดันการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาทางเลือกในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดทั่วประเทศ

ประเทศไทยประสบความสำเร็จในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ ความร่วมมือกับประเทศอาเซียน ประเทศภาคีสมาชิกกรอบบันทึกความเข้าใจ 7ฝ่ายว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ความร่วมมือภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย เป็นต้น

ประเทศไทยขอเรียกร้องนานาชาติให้เพิ่มความสนใจต่อปัญหาการลักลอบค้าเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเห็นว่าปัญหายาเสพติดโลกเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพวกเราทุกคน

error: Content is protected !!