วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

ทีมพื้นที่!!

10 มี.ค. 2019
886

 

“แม่ทัพภาค4” ตั้ง “คณะประสานงานระดับพื้นที่ ขับเคลื่อนพูดคุยดับไฟใต้” 67 คน สนับสนุน การพูดคุยของ “พลเอก อุดมชัย” / แม่ทัพ4 เป็นหัวหน้าทีม พร้อม ผบ.หน่วยคุมกำลังชายแดนใต้ และทีมทำงานข่าวลับ -ตำรวจ-พระ-ผู้นำศาสนา /เผย ตั้งคณะทำงานระดับพื้นที่ ช่วยสร้างบรรยากาศ เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุขฯ

จากการที่ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.รมน.ภาค4 ลงนามคำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ 51/2562 เรื่องจัดตั้งคณะประสานงานระดับพื้นที่ ลงวันที่ 24 ม.ค.62 นั้น

1. พล.ท.พรศักดิ์ เป็นหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่
2. เลขาธิการ ศอ.บต.หรือผู้แทน
3. อธิบดีอัยการภาค 9 หรือผู้แทน
4. ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 หรือผู้แทน
6. พลงท.ชลิต พวงมาลีประดับ
7. พล.ท.ชุมพล แก้วล้วน
8. พล.ต.สมพล ปานกุล
9. พล.ต.จตุพร กลัมพสุต
10. พล.ต.วรพล วรพันธ์
11. พล.ต.สมชาติ เปรมจิตร์
12. พล.ต.ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์
13. พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก
14. น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ
15. พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม
16. พ.อ.ธิวา แดหวา
17. พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์
18. พ.อ.สมเดช โยธา
19. พ.อ.เฉลิมพงษ์ คงบัว
20. พ.อ.กรกฏ ภู่โชติ
21. พ.อ.ชาคริต อุจะรัตน
22. พ.อ.หญิง วันทนา ท้าวลา
23. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือผู้แทน
24. กระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทน
25. กระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน
26. ส่วนราชการ หรือผู้แทน
27. พระครูโฆสิตสุตาภรณ์
28. นายแวดือราแม มะมิงจิ
29. นายอับดุลอาซิส เจะมามะ
30. นายรุสดี บาเกาะ
31. นายขดดะรี บินเซ็น
32. นายมูหัมมัดนาสีรุดดิน เล๊ะนุ๊
33. นางวรรณี หะยีแวอูมา
34. นายอัลดุลรอห์มาน ตูปะ
35. นายอับดุลอาซิส ยานยา
36. นายอับดุลเลาะ หะยียามา
37. ดร.ปรีดี มะนีวัน
38. ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
39. นายเอกรินทร์ ต่วนศิริ
40. นายฆอซาลี อาแว
41. นายมูฮำหมัดอายุบ ปาทาน
42. นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช
43. นายดำรง ชัยวนนท์
44. นายอับดุลการิม อัสมะแอ
45. นายซาการียา บิณยูซูฟ
46. นายอานัส พงศ์ประเสริฐ
47. นางโซรยา จามจูรี
48. น.ส.ละม้าย มานะการ
49. น.ส.ปาตีเมาะ เปาะอีแตดาโอะ
50. นายมะรุฟ เจะบือราเฮง
51. นางรุสนี ดาวาลี
52. น.ส.เอกศรา มณีนิยม
53. นายฮัมดี ขาวสะอาด
54. น.ส.มาเรียม ชัยสันทนะ
55. นายสุกรี มะดากะกุล
56. นายตูแวดานียา มือรีงิง
57. นายมันโซร์ สาและ
58. นายรักชาติ สุวรรณ
59. นางธิดา วรรณลักษณ์
60. พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์
61. พ.อ.คมกฤช รัตนฉายา
62. พ.อ.นิพนธ์ อินใหม่
63. พ.ท.ชัยพร เอี่ยมประเสริฐ
64. นายศิริพงศ์ หมัดศิริ
65. ร.อ.ประภัทร กุลหาบ
66. น.ส.สุวรา แก้วนุ้ย
67. ร.ท.วุฒิชัย รอดสวัสดิ์

โดยรายชื่อ ที่ 2-59 เป็นคณะประสานงาน, โดย รายชื่อตั้งแต่ ลำดับที่ 27-59 เป็นคณะประสานงานในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ, รายชื่อที่ 60 เป็นเลขานุการ, รายชื่อที่ 61-66 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และรายชื่อที่ 67 เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักเลขานุการ

พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า กล่าวถึง การออกคำสั้ง ตั้งคณะกรรมการระดับพื้นที่ว่า การพูดคุยสันติสุข มี3ระดับ

ในพื้นที่คือ คณะประสานงานระดับพื้นที่ แม่ทัพภาค4 เป็นหัวหน้า

โดยมีกรรมการจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน ngo,cso,และเครือข่ายต่างๆรวม12กลุ่ม :ทำหน้าที่เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์

เพิ่อ เสนอต่อคณะพูดคุยอย่างเป็นทางการ ของ พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ และเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลและหนุนเสริมการพูดคุยฯ

error: Content is protected !!