วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กกบ” ร่วม ผบ.สูงสุด Asean ประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน

07 มี.ค. 2019
228

“บิ๊กกบ” ร่วม ผบ.สูงสุด Asean ประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ASEAN Chiefs of Defence Forces Meeting : ACDFM ถก ความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยั่งยืน

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชการทหารสูงสุด เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ (16th ASEAN Chiefs of Defence Forces Meeting : ACDFM) ที่ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จำนวน 10 ประเทศ เข้าร่วมการประชุมฯ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย

การประชุมฯ ในครั้งนี้เป็นการหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระดับสูงของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในการเสริมสร้างความมั่นคง ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยั่งยืน” (Sustainable Security) เพื่อสร้างความไว้ใจและความมั่นใจ รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือกับภัยคุมคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยสาระสำคัญของการประชุมฯ ในครั้งนี้ มีทั้ง การส่งเสริมบทบาทของฝ่ายทหารในการสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน การสร้างความร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามต่อความมั่นคงในภูมิภาค

การพัฒนากลไกการประสานและแลกเปลี่ยน ข่าวกรอง การบรรจุศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนเข้าเป็นองค์กรระดับรัฐมนตรีของอาเซียนเฉพาะสาขา การส่งเสริมบทบาทของฝ่ายทหารในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, unreported and unregulated fishing : IUU) รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถของอาเซียนสู่เวทีโลก โดยเฉพาะในด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

นอกจากนี้ยังมี การฝึกร่วมทางฝ่ายอำนวยการด้านการรักษาสันติภาพ การฝึกของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย การประชุมไซเบอร์กองทัพอาเซียน ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคร่วมกัน

ซึ่งที่ประชุมจะได้นำเสนอแถลงการณ์ร่วมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับรองในระหว่างการประชุม ADMM ที่จะจัดขึ้นในห้วงเดือนกรกฎาคม2562 ต่อไป

โดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะดำเนินต่อไปอย่างเข้มแข็ง อันจะเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จในการสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

อีกทั้งยังถือเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพ และขีดความสามารถของกองทัพไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย

รวมถึงเป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือทางทหารที่จะสอดรับกับการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน และรัฐบาล ในอันที่จะสร้างความร่วมมือ ร่วมใจของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมีพลวัต สู่อนาคตที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ อันจะนำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีและสันติสุขของประชาชนอาเซียน

error: Content is protected !!