วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

3 ท่า Asean

05 มี.ค. 2019
259

 

ประชุม เจ้ากรมข่าวทหาร-เจ้ากรมยุทธการทหาร Asean

กองทัพไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 16 (16th ASEAN Chiefs of Defence Forces Meeting: ACDFM) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ การประชุมเจ้ากรมข่าวทหารอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 16 (16thASEAN Military Intelligence Informal Meeting: AMIIM) โดยมี พลโท ณตฐพล บุญงาม เจ้ากรมข่าวทหาร เป็นประธาน

และการประชุมเจ้ากรมยุทธการทหารอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 9 (9th ASEAN Military Operations Informal Meeting: AMOIM)

โดยมี พลโท สุพจน์ มาลานิยม เจ้ากรมยุทธการทหาร เป็นประธาน

โดยมี เจ้ากรมข่าวทหาร และเจ้ากรมยุทธการทหาร จาก 10 ประเทศ ในอาเซียน เข้าร่วมประชุมฯ ด้วยตนเอง ที่ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

มีการหารือในเรื่องต่าง ๆ ด้านการข่าว ได้แก่ ความร่วมมือด้านการข่าว การแลกเปลี่ยนข้อมูลต่อประเด็นด้านความมั่นคงที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในอาเซียน เข่น ภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ ความร่วมมือด้านการข่าวระหว่างประเทศที่มีเขตแดนทั้งทางบกหรือทางทะเลติดต่อกัน เป็นต้น

ด้านยุทธการ ได้แก่ การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ การเสริมสร้างขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ รวมทั้งแผนงานการดำเนินกิจกรรม 2 ปี (พ.ศ.2563-2564) เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน (Sustainable Security) ตามหัวข้อหลัก (Theme) ของการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 16 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2562

error: Content is protected !!