วันจันทร์, 2 สิงหาคม 2564

หลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต …..สถาบันพระปกเกล้าฯ ที่ สิงคโปร์

04 มี.ค. 2019
108

 

“บิ๊กปาน” พลเรือโทเชษฐา ใจเปี่ยม ผอ.สำนักงาน ปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน(ปรมน.)กองทัพเรือ
เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนา
ผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า กลุ่มที่2 ข้าราชการและบุคคลากร
ภาครัฐระดับสูง ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานยาง ประเทศสิงคโปร์ 3-9มีนาคม2562….โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู
เป็นอาจารย์ประจำโครงการ

error: Content is protected !!