วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

เปิดแล้ว โรงพยาบาลทหารอากาศ ทุ่งสีกัน

02 มี.ค. 2019
6959

 

“สมเด็จพระสังฆราชฯ”ทรงเปิด รพ.ทหารอากาศ ไว้ดูแลประชาชน กรุงเทพฯตอนเหนือ “บิ๊กจิน”ผลักดัน เพราะโซนนี้ ไม่มีรพ. ทะยอยเปิดบริการ จนเต็มศักยภาพ ในปี 2565/“บิ๊กต่าย-คุณจุ๊บ พงศ์อุมา” ร่วมรับเสด็จฯ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และคุณจุ๊บ พงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทอ. ร่วม พิธี

โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดตั้งขึ้นเมื่อ 1 เมษายน 2558

ตามแนวคิดของ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตอนเหนือ อันได้แก่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางเขน และเขตหลักสี่ ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว

แต่มีความโรงพยาบาลในภาครัฐไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปัจจุบันกองทัพอากาศมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับตติยภูมิ คือ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นโรงพยาบาลหลักในการให้บริการอยู่เพียงแห่งเดียว ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ ทั้งบุคลากรของกองทัพอากาศ และประชาชนทั่วไปได้อย่างเพียงพอ

อีกทั้ง บริเวณแขวงสีกัน เขตดอนเมือง และชุมชนโดยรอบก็ยังไม่มีโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ จึงได้ดำริให้มีการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ของกองทัพอากาศขึ้น ที่ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

แนวคิดนี้ ได้รับการสานต่อจนเป็นรูปธรรม โดยมี กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นหน่วยเจ้าของโครงการ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็นหน่วยรับผิดชอบโครงการ และออกแบบก่อสร้างโดยกรมช่างโยธาทหารอากาศ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของกองทัพอากาศ

โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “โรงพยาบาลทหารทุติยภูมิระดับสูง ที่มีความเป็นเลิศในด้านผู้สูงอายุ” โดยจะเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาด150 เตียง มีแผนการให้บริการ แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ตั้งแต่ มีนาคม – เมษายน 2562 จะให้บริการในเวลาราชการสำหรับการรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป เวชศาสตร์ฟื้นฟู แผนกเอกซเรย์ แผนกทันตกรรม แผนกเภสัชกรรม แผนกพยาธิกรรม ห้องผ่าตัดเล็ก

ระยะที่ 2 ตั้งแต่ พฤษภาคม – ธันวาคม 2562 จะเริ่มเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งงานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน แผนกเอกซเรย์ แผนกเภสัชกรรม แผนกพยาธิกรรม ห้องผ่าตัดใหญ่ หอผู้ป่วยในทั่วไป 30 เตียง หอผู้ป่วยพิเศษ 26 เตียง หอผู้ป่วยหนักบางส่วน และศูนย์ไตเทียม 20 เตียง

ระยะที่ 3 ตั้งแต่ มกราคม 2563-ธันวาคม 2564จะเป็นการเปิดเต็มศักยภาพ ทั้งห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยใน และหอผู้ป่วยหนัก ทั้งหมดรวม 150 เตียง

ระยะที่ 4 ตั้งแต่ มกราคม 2565 เป็นต้นไป จะเป็นระยะมีการขยายการให้บริการ ทั้งการสร้างอาคารผู้ป่วยในเพิ่มเติม และการเพิ่มจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

error: Content is protected !!