วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

เปิดการฝึก ทร 62

“ผบ.ทร.” เปิดฝึก “กองทัพเรือ 62”
ภาคต่อ “ซ้อมรบ” 3 เดือนเต็ม พร้อมรับ สถานการณ์ ความขัดแย้งปานกลาง ถึงระดับสูง/ ฝึกสถานการณ์ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 18- 28 มีนาคม62

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เปิดการฝึก “กองทัพเรือ “ 2562 “ บน เรือหลวงอ่างทอง บริเวณท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี

โดยมี พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ2562

การฝึกกองทัพเรือ ปีละครั้ง เพื่อบูรณาการการฝึกภายในกองทัพเรือ
ด้วยการนำขีดความสามารถในการ่ปฏิบัติการทางเรือตามสาขาต่าง ๆ การปฏิบัติและการสนับสนุนของกรม
ในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์การฝึกเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน

โดยการฝึกในปีนี้เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร ทดสอบการอำนวยการยุทธ์ของศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ของกองทัพเรือ และทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการ
ของหน่วยต่าง ๆ

โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 1) เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร 2) เพื่อทดสอบแนวทาง
การใช้กำลัง และการอำนวยการยุทธ์ ตามคำสั่งยุทธการที่ใช้ในการฝึก ในสถานการณ์ภาวะความขัดแย้งระดับปานกลางถึงระดับสูง 3) เพื่อทดสอบขีดความสามารถการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ

ทั้งนี้ กองทัพเรือได้อนุมัติให้จัดการฝึกกองทัพเรือตามวงรอบการฝึก 2 ปี โดยใช้สถานการณ์ฝึกต่อเนื่อง
ซึ่งในปีแรก (2561) ได้ทำการฝึกสถานการณ์ในภาวะปกติ จนถึงภาวะความขัดแย้งระดับต่ำหรือขั้นการเตรียมการ ก่อนเข้าสู่ภาวะสงครามเรียบร้อยไปแล้ว

และการฝึกในปีนี้จะทำการฝึกสถานการณ์ภาวะความขัดแย้งระดับปานกลาง ถึงความขัดแย้งระดับสูง ทำการฝึกภาคปฏิบัติในลักษณะบูรณาการ ด้วยการสนธิกำลังระหว่างหน่วยทำการฝึกโดยใช้สถานการณ์ฝึกเดียวกัน เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ ขั้นการฝึกที่สำคัญ

ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย

1. การฝึกปัญหาที่บังคับการ ซึ่งเป็นการฝึกทดสอบกระบวนการวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ การฝึกทดสอบการตัดสินใจ ตามกระบวนการวางแผนทางทหาร และทดสอบการอำนวยการยุทธ์ตามคำสั่งยุทธการการฝึก

โดยจะทำการฝึก ระหว่างวันที่ 11 – 28 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นการฝึกสถานการณ์ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่18 – 28 มีนาคม 2562

2. การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล จะเป็นการฝึกภาคปฏิบัติในลักษณะบูรณาการ ด้วยการสนธิกำลังระหว่างหน่วยทำการฝึก โดยใช้สถานการณ์ฝึกเดียวกัน เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ

และที่สำคัญจะได้มีการบูรณาการการฝึกร่วมกับกำลังของกองทัพบกและกองทัพอากาศด้วย ทำการฝึกระหว่างวันที่29 มีนาคม – 17 เมษายน และระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2562 ในพื้นที่ทั้งด้านอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน

โดยมีหัวข้อการฝึกที่สำคัญ คือ

2.1 การฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือและอากาศยานของกองทัพอากาศ ในพื้นที่บริเวณฝั่งทะเลอันดามัน ด้านตะวันตกของจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 4 – 7 เมษายน 2562

2.2 การฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีฝั่งทะเลอันดามัน บริเวณเขาหน้ายักษ์ จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่
3 – 7 เมษายน 2562

2.3 การฝึกจุดทุ่นระเบิดปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน และการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก
ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน บริเวณเขาหน้ายักษ์ จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 6 – 7 เมษายน 2562

2.4 การฝึกสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ซึ่งจะมีการฝึกปฏิบัติการร่วมของกองกำลัง
นาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กำลังของกองทัพบก และกำลังของกองทัพอากาศ
บริเวณสนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2562

รวมทั้งมีการฝึกป้องกันพื้นที่ของทัพเรือภาคที่ 3 ฝั่งทะเลอันดามัน การฝึกป้องกันพื้นที่ของทัพเรือภาคที่ 2 และพื้นที่ของทัพเรือภาคที่ 1 ฝั่งอ่าวไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ กองทัพเรือได้จัดกำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ อาวุธ และยุทโธปกรณ์ที่สำคัญเข้าร่วมการฝึก
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน
และรักษาฝั่ง เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงตากสิน เรือหลวงกระบุรี เรือหลวงบางปะกง เรือหลวงนราธิวาส เรือหลวงปัตตานี เรือหลวงสงขลา เรือหลวงราชฤทธิ์ เรือหลวงล่องลม เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงถลาง เรือหลวงลาดหญ้า เรือหลวงท่าดินแดง เรือหลวงแหลมสิงห์ เรือหลวงมันใน เฮลิคอปเตอร์

และ กำลังรบจากกองทัพบก และอากาศยานจากกองทัพอากาศ

error: Content is protected !!