วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

ติดดาบ “มทบ.” รับมือกลุ่มก่อความไม่สงบ

สภากลาโหม เห็นชอบ เพิ่มอำนาจหน้าที่ “มทบ.” รองรับภารกิจความมั่นคงภายในประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด รองรับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆจากบุคคล-กลุ่มบุคคลท่ีก่อความไม่สงบ และการช่วยเหลือประชาชน

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม เผยว่า ที่ประชุมสภากลาโหม เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และเขตพื้นที่ ของมณฑลทหารบก (มทบ.) เพื่อเป็นการรองรับภารกิจความมั่นคงภายในประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยสาระร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ ได้เพิ่มอำนาจหน้าที่ของ มทบ.ใน การช่วยเหลือประชาชน และปฏิบัติหน้าที่ในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ซึ่งสอดคล้อง กับภารกิจและรองรับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีก่อความไม่สงบ

รวมทั้งสาธารณภัย ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งจะสามารถดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นท่ีได้อย่างทันท่วงที

error: Content is protected !!