วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

ท.ทหารอดทน

“บิ๊กป้อม”ขอ ผบ.เหล่าทัพ อดทน ต่อการยั่วยุ เดินหน้าสู่เลือกตั้ง พร้อมให้กำลังใจทหาร งดแสดงความเห็นทางการเมือง แต่วางตัวเป็นกลางทางการเมือง หนุนเลือกตั้ง พร้อมสู้ข่าวเท็จ

พลโทคงชีพ ตันตระวานิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่าในที่ประชุมสภากลาโหม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวขอบคุณ ทั้ง ผบ.เหล่าทัพ และกำลังพล ที่ได้ทำงานอย่างอุตสาหะ ต่อเนื่องกว่า4ปีที่ผ่ามา เรา เหนื่อยร่วมกันมา ในการเป็นแกนหลัก ในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความมั่นคงของประเทศ และแก้ปัญหาสำคัญของชาติ ทั้งแก้ปัญหา IUI, ICAO, Tip report ลิขสิทธิ์ทางปัญญา ปัญหาภัยพิบัติ ฝุ่นละออง

“ให้ใช้ความอดทนอดกลั้น และต้องไม่เสียกำลังใจ ไปกับการยั่วยุ ขอให้มี ความรักสามามัคคี เพื่อเดินหน้าขบวนการประขาธิปไตยอย่างราบรื่น”

พลเอกประวิตร สั่งการให้ กห.และเหล่าทัพ อำนวยความสะดวก สนับสนุนการเลือกตั้งให้ เป็นไปด้วยเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และ คุ้มครองความปลอดภัยของคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ทุกพื้นที่มีความปลอดภัยและให้ทุกพรรคการเมืองลงพื้นที่ได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

พลเอกประวิตร สั่งการเรื่อง แนวทางปฏิบัติของทหารในเลือกตั้งทั่วไป โดยให้หน่วยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวก สนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในภาพรวม ให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและบริสุทธิ์ ยุติธรรม

รวมทั้งให้มีการสนธิกำลัง ระหว่างทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัครด้าน ความปลอดภัย เพื่อให้การคุ้มครองประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่จัดการเลือกต้ังได้รับความ ปลอดภัย

ในขณะเดียวกันต้องทำให้ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อให้ทุกพรรคการเมืองสามารถลงพื้นที่ได้ เท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม

โดยเฉพาะหน่วยในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กองทัพบก โดยกองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กำหนดมาตรการท่ีจำเป็นและเหมาะสมเพิ่มเติม

ตลอดจนให้กาชับกำลังพลและครอบครัว ในการวางตัวเป็นกลางอย่างเหมาะสม โดยต้องระวังไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

พร้อมทั้งเน้นย้าขอให้อดทนต่อ การยั่วยุ แต่จำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อ สังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ รับฟังข่าวสารอย่างมีสติ งดเว้นการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นทาง การเมืองในลักษณะที่จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพในเชิงลบเด็ดขาด

นอกจากนี้ ยังสั่งการ เรื่อง การสร้างการรับรู้ในผลงานของรัฐบาล โดย ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ติดตาม ตรวจสอบข่าวสารอันเป็นเท็จ มีลักษณะบิดเบือนและให้ร้ายกันมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะการโจมตีรัฐบาล กองทัพและสถาบันองค์กร ต่างๆ เพื่อลิดลอนความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ ผ่านช่องทางสื่อสาธารณะต่าง ๆโดยให้ตอบโต้ข่าวสารอันเป็นเท็จในทันที รวมทั้งให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ สร้าง ความเข้าใจประชาชนทั่วไป เฝ้าระวังการขยายผลสร้างความแตกแยกในสังคมในทุกกรณี

error: Content is protected !!