วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

ทำไม ต้องมี “กองบัญชาการกองทัพไทย ?”

21 ก.พ. 2019
104

 

โฆษก ทัพไทย แจง “ทำไม ต้องมี “กองบัญชาการกองทัพไทย ?” หลัง”เสรีพิศุทธิ์” เสนอให้ยุบ บก.ทหารสูงสุด ชี้ ต้อง รบร่วม 3เหล่าทัพ ทำงานเป็น“Joint Operations” แนะควร ถามว่า ทำอย่างไรเราจึงจะช่วยกันพัฒนาและเสริมสร้างกองบัญชาการกองทัพไทย เตือน เล่นการเมือง สร้างสรรค์อย่าสร้างความขัดแย้ง เอาเริ่องกองทัพไปหาเสียง !!

พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม โฆษก บก.กองทัพไทย ชี้แจงทำความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ ของกองบัญชาการกองทัพไทยว่า กองทัพไทย ถือกำเนิดคู่กับความเป็นชาติไทย เหล่าทหารหาญ ได้พลีเลือดเนื้อ และชีวิต เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ รวมทั้งสร้างความผาสุกให้กับพี่น้องประชาชน มาโดยตลอด

เดิมที่มีเพียงกองทัพบก ต่อมาจึงได้จัดตั้งกองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ตามลำดับ

สำหรับกองบัญชาการกองทัพไทยนั้นได้จัดตั้งขึ้นในภายหลัง ซึ่งบางคนอาจมีคำถามว่า “ทำไมจึงต้องมีกองบัญชาการกองทัพไทย ?”

บทเรียนที่ได้จากการปฏิบัติการทางทหารในยุคใหม่ แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบันและอนาคตนั้น ยากที่เหล่าทัพใดจะสามารถชนะในสนามรบได้โดยลำพัง เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การรบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รุนแรง และครอบคลุม หลายมิติ มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

จึงจำเป็นต้องสนธิขีดความสามารถของทุกเหล่าทัพเข้าด้วยกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อนำ ขีดความสามารถของกำลังเหล่าทัพหนึ่งไปชดเชยจุดอ่อนของกำลังอีกเหล่าทัพหนึ่ง อันจะนำไปสู่ความได้เปรียบเหนือฝ่ายตรงข้าม ซึ่งในวงการทหารรู้จักกันดีในนาม “การปฏิบัติการร่วม” หรือ “Joint Operations”

เมื่อมีการปฏิบัติการร่วม ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่วางแผน อำนวยการ สั่งการ และ กำกับดูแลการปฏิบัติการร่วมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น กองทัพสหรัฐฯ ก็ได้มีการจัดตั้งคณะเสนาธิการร่วม (The U.S. Joint Chiefs of Staff) ขึ้นในปี ค.ศ.1942 (พ.ศ.2485) และได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วางแผน และอำนวยการปฏิบัติการของฝ่ายพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒

สำหรับประเทศไทย ได้มีการจัดตั้ง “กองบัญชาการทหารสูงสุด” เป็นหน่วยงานถาวร เพื่อทำหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชากำลังสามเหล่าทัพใน พ.ศ.2503

ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนแปลงเป็นกองบัญชาการกองทัพไทย ทำหน้าที่วางแผน อำนวยการ สั่งการ และกำกับดูแลการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทย

จะเห็นได้ว่า การมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่วางแผน อำนวยการ สั่งการ และกำกับดูแล การปฏิบัติการร่วม ถือเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง กองทัพของประเทศซึ่งมีหน่วยงานในลักษณะนี้อยู่แล้ว ก็ล้วนพยายามพัฒนาให้มีบทบาทและความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สำหรับประเทศที่ยังไม่มี ก็พยายามจะจัดตั้งขึ้น เพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ

ดังนั้น สิ่งที่ควรถามจึงไม่ใช่ “ทำไมจึงต้องมีกองบัญชาการกองทัพไทย ?”

แต่สังคมควรถามว่า “ทำอย่างไรเราจึงจะช่วยกันพัฒนาและเสริมสร้างให้กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถขับเคลื่อนงานด้านการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้พร้อมเผชิญกับความท้าทายภายใต้สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป ?” เพื่อประเทศชาติและลูกหลานไทยของเราทุกคน

อย่างไรก็ตาม ในห้วงสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้ง อาจมีการเชื่อมโยงนำกองทัพไปเป็นประเด็นในการหาเสียง จึงขอให้ทุกฝ่ายพิจารณาทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมการนำเสนอนโยบายของพรรคการเมืองขอให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

error: Content is protected !!