วันพุธ, 22 กันยายน 2564

“แม่ทัพฟ้า” ลงเรือ ลุยคลอง ร่วม”จิตอาสาพระราชทานฯ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่ เมืองปทุมฯ

 

“บิ๊กต่าย” พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่ โรงเรียนวัดนาวง เมือง ปทุมธานี

โดยการพัฒนาคูคลองให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่คลองบ้านใหม่ ตั้งแต่ซอยเทอดราชัน 17 จนถึงวัดนาวง รวมระยะทาง 5,800 เมตร

ทั้งการเก็บผักตบชวา การกำจัดวัชพืช การตัดแต่งกิ่งไม้ และการเก็บขยะมูลฝอย โดยมีหน่วยงานราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม จำนวน 650คน

ทั้งนี้กองทัพอากาศเป็นเหล่าทัพหลักในพื้นที่โซน 1 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เขตดอนเมือง จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินงาน อำนวยการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำรวจ และจัดทำข้อมูลสภาพปัญหา

พร้อมจัดทำแนวทางแก้ไขในระยะเร่งด่วนและระยะยาว ทั้งจัดทำแผนการปฎิบัติการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สภาพคลองอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ สำนักงานเขตดอนเมืองจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนจิตอาสา

error: Content is protected !!