วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

เกียรติภูมิทหาร !!

 

โฆษกกลาโหม เตือน อย่าลิดรอน เกียรติภูมิทหารและกองทัพ ชี้นักการเมืองบางพรรคหาเสียง แบบเดิมๆ สาดโคลนป้ายสี ให้ร้ายยั่วยุ
ขอคำนึงถึงบทเรียนอดีต ติง แสดงภูมิปัญญา และวุฒิภาวะผู้นำที่ไม่สร้างสรรค์ ยัน พัฒนากองทัพ งานความมั่นคงให้สามารถรองรับสถานการณ์ภัยคุกคาม บนพื้นฐานความเป็นไปได้ทางด้านงบประมาณ และ อยู่ในเกณฑ์เสี่ยง ของสภาพแวดล้อมภัยความมั่นคงของประเทศ

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. กล่าวแสดงความชื่นชมความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในทุกระดับ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กระจายตัวอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคม โดยบางส่วนเสนอตัวเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง

ในขณะที่ส่วนใหญ่ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในห้วงสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้ง ยังมีความกังวลและห่วงใยอยู่บ้าง ที่มีความพยายามหาเสียงจากประชาชน ของบางพรรคการเมือง ที่ยังคงพฤติกรรมทางการเมืองแบบเดิมๆ สาดโคลนป้ายสี ให้ร้ายและยั่วยุกันไปมา

“โดยเฉพาะการแสดงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะผู้นำที่ไม่สร้างสรรค์ หยิบยกบางประเด็นมาเชื่อมโยงโน้มน้าวเรียกคะแนนเสียงจากประชาชน ดึงสถาบันต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม

โดยเฉพาะความพยายาม ลิดรอนเกียรติภูมิทหารและกองทัพ ซึ่งเป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคงของประเทศและเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามประเทศชาติเกิดปัญหา

ทั้งด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ การเผชิญกับภัยธรรมชาติและภัยจากนำ้มือมนุษย์ ปัญหาวิกฤติของรัฐบาลและประเทศชาติ หรือแม้กระทั่งปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ที่บานปลายนำมาซึ่งความอ่อนแอของกลไกของอำนาจรัฐ สถาบันหลักของชาติ และความแตกแยกของประชาชนภายในชาติ

จึงอยากขอความร่วมมือ ร่วมกันทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ใช้ความระมัดระวัง ไม่พยายามยั่วยุบิดเบือนให้เกิดความแตกแยกทางสังคม ดังเช่นบทเรียนที่มีร่วมกันในอดีต

พร้อมกันนี้ กระทรวงกลาโหมขอยืนยันอีกครั้งว่า กองทัพ เป็นของประชาชน และเคารพการตัดสินของประชาชนในวิถีประชาธิปไตย

และพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนากองทัพและงานความมั่นคงให้สามารถรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามในแต่ละห้วงระยะเวลา บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ทางด้านงบประมาณ และอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงของสภาพแวดล้อมภัยความมั่นคงของประเทศที่ยอมรับได้ ต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในภาพรวม

error: Content is protected !!