วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

ทัพไทย จัดกระบวนพยุหยาตรา ทางสถลมารค ในการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จเลียบพระนคร

18 ก.พ. 2019
165

 

“ผบ.สูงสุด” สั่ง จัด”กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค” ให้ถูกต้องตามราชประเพณี สมพระเกียรติ เน้นย้ำการปฏิบัติ การวางตัว และความประพฤติของกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญเร่งด่วน ที่กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ชี้แจงในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่

กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมให้การสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ซึ่งรับผิดชอบดำเนินการจัดริ้วขบวน

รวมทั้งการจัดกำลังของ การจัดขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติทุกประการ

นอกจากนี้ พลเอก พรพิพัฒน์ ได้เน้นย้ำการปฏิบัติ การวางตัว และความประพฤติของกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทยที่หมุนเวียนเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62

โดยขอให้ หัวหน้าส่วนราชการเน้นย้ำกำลังพลของหน่วยที่หมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองฯ ให้แต่งกายให้เหมาะสม และประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ในระหว่างที่ทำกิจกรรมเพื่อให้มีความเหมาะสมและสมพระเกียรติอย่างสูงสุด

และพึงระลึกอยู่เสมอว่าเป็นผู้แทนของหน่วยไปเข้าร่วมกิจกรรมฯ

โดยมอบหมายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนเครื่องแต่งกาย หรือสวัสดิการอื่นที่จำเป็นระหว่างการฝึกฯ ให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมรับการฝึกฯ ต่อไป

error: Content is protected !!