วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ปลัดฯณัฐ” เยี่ยมชมการฝึก”ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแนวทางโครงการจิตอาสาพระราชทาน”

 

หลังจากที่ ไม่ได้ร่วมคณะ นายกฯ มาเมื่อวานนี้ เพราะ เดืนทางไปกัมพูชา กับ พลเอกประวิตร

มาวันนี้ พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมการสาธิตด้านการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี

โดยการฝึกครั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันของศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ กับ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ และ เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น รวมทั้งกำลังประชาชนจิตอาสา เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และฝึกการติดต่อสื่อสารในยามฉุกเฉินร่วมกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติต่างๆ ได้นำแนวทางพระราชทาน
มากำหนดเป็นการฝึกแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 9 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การบังคับบัญชาร่วม และการวางแผนการปฏิบัติงานในระยะยาวอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังประสบการณ์จากการฝึกนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด ประชาชนได้รับการช่วยเหลือรวดเร็วที่สุด เป็นไปตามพระราชประสงค์ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงต้องการให้พสกนิกรมีความสุข ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยน้อยที่สุด

สำหรับการฝึกครั้งนี้ ทางกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ได้จัดกำลังหมวดมาตรฐานจิตอาสา เข้าร่วมในการฝึก เพื่ออำนวยการและประสานงานในการใช้กำลังประชาชนจิตอาสา ภายใต้การดูแลของศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ที่คอยแนะนำการฝึกต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราโชบาย เพื่อให้การปฏิบัติในทุกขั้นตอนเป็นระบบ และเกิดประโยชน์สูงสุด

โดยมีกำลังพลเข้าทำการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ทั้งสิ้นกว่า 4,000 คน พร้อมทั้งยานพาหนะ สิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 280 รายการ ซึ่งผลที่ได้รับจากการฝึกในครั้งนี้ จะนำไปจัดทำเป็นต้นแบบหรือแนวทางการปฏิบัติของจังหวัดต่างๆ ในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะยังได้เยี่ยมชมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ในการฝึกครั้งนี้ ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์ในการฝึกในภาพรวมให้แก่คณะได้รับทราบด้วย

error: Content is protected !!