วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“อส.”…ลายพราง มหาดไทย

10 ก.พ. 2019
383

 

“แม่ทัพภาค4” ตรวจพลสวนสนาม “อส. รักษาดินแดน”ปัตตานี 17 กองร้อย เนื่องใน วัน “กองอาสารักษาดินแดน“10กพ. ชื่นชม ความกล้าหาญ เสียสละ เป็นปึกแผ่น สามัคคี เป็นระเบียบวินัย พร้อมเพรียง เคียงบ่าเคียงไหล่ ทหาร ตำรวจ ดูแลชายแดนใต้

บิ๊กเดฟ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 และ ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “กองอาสารักษาดินแดน”กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จ.ปัตตานี ที่ ลานอเนกประสงค์สวนเจ้าทะเล ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี

โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

กองอาสารักษาดินแดนนั้น มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และการให้บริการแก่ประชาชน เคียงคู่กับกองกำลังทหารตำรวจ อย่างทุ่มเทและเสียสละ เพื่อสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของประเทศโดยส่วนรวม

วันที่ 10 ก.พ. ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน จึงได้จัดให้มีพิธีสวนสนาม และกระทำสัตย์ปฏิญาณ ของเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานีขึ้น ประกอบไปด้วย 17 กองร้อยสวนสนาม มีนายหมวดโท ธนา อินมาก เป็นผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน

แม่ทัพภาค4 ได้มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และเกียรติบัตรแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้ปฏิบัติงานดีเด่นให้เห็นเป็นประจักษ์แก่สังคมโดยส่วนรวม

แม่ทัพภาค 4 กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน การได้มาร่วมในพิธีสวนสนามครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความเป็นปึกแผ่น ความสามัคคี ความเป็นระเบียบวินัย และความพร้อมเพรียง ซึ่งทำให้เห็นว่า กองอาสารักษาดินแดนมีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อประเทศชาติ เพราะตลอดระยะเวลาสมาชิกของกองอาสารักษาดินแดนได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความกล้าหาญ และเสียสละเป็นประจักษ์แก่สายตาของประชาชนโดยทั่วไป

ขอให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกท่าน ยึดปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เห็นผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ ยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “รู้ รัก สามัคคี” “เข้าใจเข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือเพื่อความสงบสุขสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

error: Content is protected !!