วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

บิ๊กจิน-บิ๊กชู” นำ ทีม ทัพไทย ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พั

06 ก.พ. 2019
284

บิ๊กจิน-บิ๊กชู” นำ ทีม ทัพไทย ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองแวะ เทศบาลนครปากเกร็ด นนทบุรี” กำจัดวัชพืช กำจัดขยะ ขุดลอก ปรับภูมิทัศน์

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ยุติธรรม
เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองแวะ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ช่วงถนนแจ้งวัฒนะ – บึงบางตลาด รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร

โดยมี พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร , หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี และกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ รวมทั้งประชาชน จิตอาสาในพื้นที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 1,000 คน ที่ สนามกอล์ฟ กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การพัฒนาคลองแวะในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในพื้นที่ปฏิบัติการของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ได้วางแผน
การบริหารพื้นที่ตามกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยรับผิดชอบใน2 พื้นที่หลัก ได้แก่ พื้นที่เขตหลักสี่ และพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนึ้ เพื่อมุ่งบูรณาการการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อพัฒนาคูคลองและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เนื่องจากคลองแวะเป็นคลองสาขาที่เชื่อมกับคลองเปรมประชา ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำและระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

จึงต้องทำความสะอาด เก็บวัชพืช และขยะในคลอง ปรับแต่งภูมิทัศน์ตัดหญ้าข้างคลองและคันคลองให้สวยงาม

และพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำด้วยการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในชุมชนและในคูคลอง ที่เดิมมีสภาพคูคลองตื้นเขิน มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ เช่น วัชพืช ผักตบชวา ขยะ และสิ่งปฏิกูล ส่งผลทำให้ระบายน้ำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

รวมทั้ง ช่องทางระบายน้ำบนท้องถนนถูกปิดกั้น และมีจำนวนไม่เพียงพอ การระบายน้ำจึงเป็นไปด้วยความล่าช้า และขาดประสิทธิภาพ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนอย่างต่อเนื่อง

error: Content is protected !!