วันจันทร์, 17 พฤษภาคม 2564

ตั้ง “ตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์”904

27 ม.ค. 2019
1148

 

เปลี่ยนชื่อ จาก “กองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ” (บก.ถปพ.) เป็นกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904

มี ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (ทม.รอ.) ก็ต้องมี “ตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์”-ตร.ทม.รอ.904

เวบไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2562

ลงนามโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 19 ) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 14 ก.ย.2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 นั้น
เนื่องจากได้มีตรากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับ 11) พ.ศ.2562 เปลี่ยนแปลงชื่อ กองบังคับการตำรวจถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็น กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รวมทั้ง เปลี่ยนแปลงชื่อ กองกำกับการถวายความปลอดภัย 1 ถึงกองกำกับการถวายความปลอดภัย 6 เป็น กองกำกับการ 1 ถึง กองกำกับการ 6 และกองกำกับการสายตรวจถวายความปลอดภัย เป็น กองกำกับการสายตรวจ

จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการดังกล่าวเสียใหม่

ฉะนั้น ให้ยกเลิกการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแทน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบิกษา ประกาศ ณ วันที่ 25 ม.ค.2562

ทั้งนี้ กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ยังคงมี พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ถปพ. คนแรก เป็นผู้บังคับการ

มีการปรับเปลี่ยนโครงการและพื้นที่รับผิดชอบเดิมของกองบังคับการตำรวจถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ เป็น 9 กองกำกับการ ประกอบด้วย กองกำกับการ 1 รับผิดชอบพื้นที่ กทม. กองกำกับการ 2 รับผิดชอบพื้นที่ กทม. บช.ภ.1 และบช.ภ.2 กองกำกับการ 3 รับผิดชอบพื้นที่ บช.ภ.3 และบช.ภ.4 กองกำกับการ 4 รับผิดชอบพื้นที่ บช.ภ.5 และบช.ภ.6 กองกำกับการ 5 รับผิดชอบพื้นที่ บช.ภ.7 และบช.ภ.8 กองกำกับการ 6 รับผิดชอบ บช.ภ.9 และมี กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ และกองกำกับการสายตรวจ มีเขตอำนาจรับผิดชอบทั่วราชอาณาจักร

error: Content is protected !!