วันเสาร์, 8 พฤษภาคม 2564

ดูพื้นที่ การฝึก… ” Lightning Forge 2019” Hawai..ที่ๆน่าไปฝึก ม็ากกก!!

25 ม.ค. 2019
151

 

Aloha !….“ผู้พันโอม” พันโท อัครพัฒน์ เทพณรงค์ ผบ.ร.29พัน1 พรัอม ผู้แทนจาก ยก.ทบ. และ กบ.ทบ. นอกจากนี้ ตรวจพื้นที่การเตรียมการฝึก Lightning Forge 2019 ร่วมกับ พัน.ร.2-27 ทบ.สหรัฐฯ และแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการจัดการฝึก

ในโอกาสที่ มาเข้าร่วมการประชุมวางแผนขั้นกลาง (MPC) การฝึก Lightning Forge 2019 (LF2019) ที่ อาคาร MTC พล.ร.25 รัฐ Hawaii เมื่อ 22-24 ม.ค.62

และประสานการปฏิบัติในอนาคตสำหรับการฝึกผู้บังคับหน่วยและตรวจสอบประเมินผล ร้อย.ร. ที่ JRTC รัฐ Louisiana

โดยในปีนี้ ทบ.ไทยได้เตรียมการส่งผู้บังคับหน่วยและ 1 ร้อย.ร. เข้าร่วมการฝึกและตรวจสอบตามวงรอบการฝึกประจำปีของ ทบ.สหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ ทบ.ไทย ที่มีการส่งกำลังพลเป็นหน่วยระดับกองร้อยและส่วนประสานงานระดับกองพันเข้ารับการฝึกในอเมริกา

สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือในเรื่องการประกอบกำลังเข้ารับการฝึกของ ทบ.ไทย, การจัดส่วนประสานงานกับ ทบ.สหรัฐฯ, การเคลื่อนย้ายกำลังพลมายังรัฐ Hawaii และ Louisiana, การทบทวนกิจเฉพาะและวัตถุประสงค์ในการฝึก, การจัดทำ MOU และ Agreement ในการเช่าอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะและเครื่องมือติดต่อสื่อสารในการฝึกจาก ทบ.สหรัฐฯ รวมทั้งการรักษาพยาบาล อาหารและที่พักของกำลังพลไทยก่อนเข้าพื้นที่ฝึก

การเตรียมการฝึกและการฝึกผสมฯ กับ ทบ.สหรัฐฯในครั้งนี้ จะเกิดขึ้นในห้วง ม.ค.-ต.ค.62 และเชื่อมโยงการฝึกร่วม/ผสม ทบ.ไทย-สหรัฐฯ ในรหัสการฝึกอื่นๆในประเทศไทย

error: Content is protected !!