วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

Internationalize the RTA!!!

25 ม.ค. 2019
215

ตามนโยบายของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ที่มุ่งหวังจะพัฒนากองทัพบกและกำลังพลให้มีศักยภาพ ขีดความสามารถใกล้เคียงกับกองทัพบกของประเทศชั้นนำทั่วโลก

เมื่อวันที่ 22-24 ม.ค.62 กองทัพบกได้จัดผู้แทนจาก พล.ร.9 โดย ร.29 ซึ่งเป็นหน่วยรับการฝึก, ผู้แทนจาก ยก.ทบ. และ กบ.ทบ. เข้าร่วมการประชุมวางแผนขั้นกลาง (MPC) การฝึก Lightning Forge 2019 (LF2019) ณ อาคาร MTC พล.ร.25 รัฐ Hawaii และประสานการปฏิบัติในอนาคตสำหรับการฝึกผู้บังคับหน่วยและตรวจสอบประเมินผล ร้อย.ร. ณ JRTC รัฐ Louisiana

ซึ่งในปีนี้ ทบ.ไทยได้เตรียมส่งผู้บังคับหน่วยและ 1 ร้อย.ร. เข้าร่วมการฝึกและตรวจสอบตามวงรอบการฝึกประจำปีของ ทบ.สหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ ทบ.ไทย ที่มีการส่งกำลังพลเป็นหน่วยระดับกองร้อยและส่วนประสานงานระดับกองพันเข้ารับการฝึกในทวีปอเมริกา

สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือในเรื่องการประกอบกำลังเข้ารับการฝึกของ ทบ.ไทย, การจัดส่วนประสานงานกับ ทบ.สหรัฐฯ, การเคลื่อนย้ายกำลังพลมายังรัฐ Hawaii และ Louisiana, การทบทวนกิจเฉพาะและวัตถุประสงค์ในการฝึก, การจัดทำ MOU และ Agreement ในการเช่าอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะและเครื่องมือติดต่อสื่อสารในการฝึกจาก ทบ.สหรัฐฯ รวมทั้งการรักษาพยาบาล อาหารและที่พักของกำลังพลไทยก่อนเข้าพื้นที่ฝึก

ทั้งนี้ ผู้แทนจาก ทบ.ไทยได้ตรวจพื้นที่การเตรียมการฝึกร่วมกับ พัน.ร.2-27 ทบ.สหรัฐฯ และแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการจัดการฝึกในห้วง ม.ค.-ต.ค.62 และเชื่อมโยงการฝึกร่วม/ผสม ทบ.ไทย-สหรัฐฯ ในรหัสการฝึกอื่นๆในประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานการฝึกของ ทบ.ไทย ภายใต้ Motto ของ ผบ.ทบ.ที่ว่า S.M.A.R.T. Soldiers, Strong Army

error: Content is protected !!