วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

“บิ๊กตู่” ร่วมงานปาร์ตี้ “ชายชาติทหาร”..

21 ม.ค. 2019
789

 

งานเลี้ยง วัน กองทัพบก…ชื่นชมเป็น”ชายชาติทหาร” ชี้เป็น “เสาหลัก”ดูแลประเทศชาติให้ปลอดภัย รักษาความมั่นคง-ความสงบเรียบร้อยของชาติ ลั่นพร้อมหนุน กองทัพ ทุกด้านให้เข้มแข็ง หวังกองทัพบก จะเป็นกำลังหลัก หนุนพัฒนาบ้านเมืองให้ มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตาม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. สวมสูทผูกหูกระต่าย พร้อม อ.น้อง มาในชุดราตรีเขียว ร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันกองทัพบก 2562 ที่สโมสรทบ.วิถาวดีฯ

พร้อมด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.เหล่าทัพ อดีตผบ.ทบ. โดยมี บิ๊กแดง พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ในชุดราตรีสโมสร และ”ด็อกเตอร์อ้อ”กฤษติกา คงสมพงษ์ในชุดราตรีสีเขียว พร้อม 5เสือทบ. และภริยา ต้อนรับ

นายกฯกล่าวในตอนหนึ่ง ว่า ดีใจ ที่ได้มาพบปะทุกท่านที่ทำหน้าที่ “ชายชาติทหาร” ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อดูแลประชาชนให้มีความสุข ประเทศชาติเกิดความสงบสันติสุขอย่างยั่งยืน

กองทัพบกมีบทบาทสำคัญยิ่งแก่ชาติบ้านเมืองในหลายด้าน ทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชาติ การให้ความช่วยเหลือและดูแลบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสถานการณ์ต่างๆ ให้คลี่คลาย

และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งตลอดมาในการปกป้องเอกราช การรุกล้ำอธิปไตยของชาติ เพื่อให้ประเทศชาติมีความปลอดภัย มั่นคง สงบสุข และประชาชน มีความสุขอย่างแท้จริง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพบกมีบทบาทสำคัญในการดำเนินภารกิจด้านความมั่นคงของชาติและทำหน้าที่เป็นเสาหลักในการดูแลประเทศชาติให้มีความปลอดภัย เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชาติ ด้วยการสร้างสังคมไทยให้มีความรักความสามัคคี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเป็นพลังในการช่วยกันขับเคลื่อนประเทศชาติ ให้มีความเป็นปึกแผ่นและมั่นคง

ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มศักยภาพ

โดยเฉพาะพี่น้องทหารในพื้นที่เสี่ยงภัยที่อุทิศกำลังกาย กำลังใจ มีความกล้าหาญ อดทน และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เผชิญกับภัยคุกคามและความท้าทายในหลากหลายรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลจากการปฏิบัติงานของกองทัพบกในทุกด้าน ยืนยันได้ถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ความทุ่มเทและความเสียสละของกำลังพลกองทัพบกทุกท่านที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างประเทศชาติและประชาชนตลอดไป

ในนามรัฐบาล ขอเป็นกำลังใจให้ข้าราชการกองทัพบกทุกท่านที่ทำหน้าที่อันสำคัญและมีเกียรติอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยการนำความรู้ ความสามารถ ยุทธวิธีทางทหาร และเทคโนโลยี มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างดีที่สุด

และหวังว่า กองทัพบกจะเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนภารกิจการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อให้บรรลุผลตามปณิธานที่ตั้งไว้เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ด้วยความมีเอกภาพ มีจิตสำนึกที่ดี ด้วยการยึดหลักความซื่อสัตย์ ถูกต้อง เป็นธรรม และมีความสุจริตเป็นที่ตั้ง เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติตลอดไป

“รัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกองทัพบกในทุกด้าน เพื่อให้ภารกิจบรรลุผลลุล่วง และยกระดับขีดความสามารถให้พร้อมปฏิบัติงานทุกรูปแบบและตลอดเวลา เพื่อดำรงไว้ซึ่งการเป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคงของชาติที่มีศักยภาพมีความเข้มแข็ง สง่างาม เป็นที่น่าเชื่อถือ ยอมรับ ของสังคมและนานาประเทศต่อไป

error: Content is protected !!