วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

“ทหารของชาติ”

18 ม.ค. 2019
280

“ทหารของชาติ”
ที่จะต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
อุทิศกำลังกาย กำลังใจ
ปกป้องประเทศชาติ 
ค้ำจุนสถาบันพระมหากษัตริย์
และดูแลช่วยเหลือประชาชน…,”

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.
ขอให้ทุกท่านได้ยึดมั่นและรักษาคำสัตย์ปฏิญาณที่ได้ให้ไว้โดยเคร่งครัดและมั่นคง ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างดีที่สุด ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ มีความเสียสละ กล้าหาญ อดทน ความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตั้งมั่นอยู่ในระเบียบวินัย และการมีจิตอาสาในการทำความดี

error: Content is protected !!