วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล…

18 ม.ค. 2019
304

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล…สำคัญต่อทหาร เพราะเมื่อผ่านพิธีนี้ แล้ว จึงจะเป็นทหารที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของทหาร ทุกเหล่าทัพ นั้น
เพื่อให้นายทหารสัญญาบัตร นายทหาร ชั้นประทวน ทหารกองประจำการ และนักเรียนทหาร ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนฯ ได้เข้ากระทำการปฏิญาณตนฯ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่บุคคลซึ่งเข้ามารับราชการทหารจะต้องเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
จึงจะถือเป็นทหารที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง

โดยธงชัยเฉลิมพล หมายถึง ธงซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะประจำหน่วยทหาร เป็นสิ่งชักนำความองอาจแห่งหมู่ทหารทั้งปวงให้มีชัยชนะต่อข้าศึกด้วยความกล้าหาญ นอกจากนี้แล้วธงชัยเฉลิมพลยังประกอบด้วยสิ่งที่แสดงออกถึงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดังนี้
ฝืนธง หมายถึง ชาติ
บนยอดธงบรรจุพระพุทธรูป หมายถึง ศาสนา
เส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายถึง องค์พระมหากษัตริย์

ดังนั้น การปฏิบัติต่อธงชัยเฉลิมพลทุกขั้นตอน จะต้องเป็นไปตามแบบธรรมเนียมและพิธีการอย่างเข้มงวด สำหรับโอกาสที่จะเชิญธงชัยเฉลิมพลออกประจำที่จะต้องเป็นพิธีการที่มีความสำคัญเกี่ยวกับเกียรติยศและเชิดหน้าชูตาเท่านั้น เช่น พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร หรือการไปราชการสงคราม เป็นต้น

error: Content is protected !!