วันอังคาร, 3 สิงหาคม 2564

แม่ทัพภาค1” เชิญ600นักข่าว ใน26จ.ภาคกลาง สัมมนา

16 ม.ค. 2019
83

แม่ทัพภาค1” เชิญ600นักข่าว ใน26จ.ภาคกลาง สัมมนา สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนเพื่อต่อต้านกระแสข่าวลือ ข่าวบิดเบือน ขอความร่วมมือเสนอข่าวสร้างความปรองดอง ลดความขัดแย้ง

บิ๊กบี้ พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาค 1 และ ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ผอ.ศปป.)กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1(กอ.รมน.ภาค1) เปิดการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์

โดยมี ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และสื่อมวลชนแต่ละแขนงในพื้นที่รับผิดชอบของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 จำนวน 26 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 600 คน ร่วมงาน

โดยมี บิ๊กหนุ่ย พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่1 เป็นแม่งาน

ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในการเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนเพื่อต่อต้านกระแสข่าวลือ

รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามสัญญาประชาคม ความเห็นร่วมเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง

รณรงค์สร้างความเข้าใจและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบัน และจิตสานึกความร่วมมือในการสร้างความสงบให้แก่บ้านเมืองและป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งของสังคมอันเนื่องมาจากการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง และเพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี และเกิดความปรองดองสมานฉันท์ อันเนื่องมาจากการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง

​โดยมีการบรรยายเรื่อง ” อุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
โดยเฉพาะ ร.9 และ มาปัจจุบัน ร.10

และ เรื่อง”จิตสำนึกความร่วมมือในการสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม”

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ต้องการให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความเข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากสื่อ

และขอความร่วมมือในการเสนอข่าวสารของสื่อ สามารถสร้างความปรองดองให้กับสังคมได้ และสามารถลดความขัดแย้งของประชาชนจากการรับรู้ข่าวสารที่บิดเบือน ทำให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย

error: Content is protected !!